Bra att veta A–Ö

Här hittar du sådant som kan vara bra att veta om gymnasiet, sorterat i en A–Ö-lista.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Ansöka till gymnasiet

Söka till gymnasiet Länk till annan webbplats.

B

Beställa betyg

Tjänst för att Beställa kopia av ditt betygsdokument Länk till annan webbplats.

Busskort

Busskort gymnasieelever Länk till annan webbplats.

D

Diskriminering

Varje skolenhet i Luleå Gymnasieskola har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen revideras en gång per år och ska innehålla aktiva förebyggande och främjande åtgärder. Vill du som privatperson ta del av planen för en viss enhet kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel.

Om skolan får kännedom om pågående kränkningar, trakasserier eller kränkande behandling ska det utredas i systemet Stella. Elevhälsan i gymnasieskolan har tagit fram stödmaterial för arbetet med utredning och åtgärder.

Digitala verktyg

Som elev ska du ha bra förutsättningar för att klara din utbildning. Därför erbjuder vi olika digitala verktyg som stöd:

  • En till en skoldator – varje elev får låna en egen skoldator under sin gymnasietid.
  • Office 365 – lärplattform för kommunikation och skolarbete, tillgång till kontorsprogram.
  • Lärplattform – plattform för exempelvis studieplan, närvaro, betyg och omdömen. Vårdnadshavare har också tillgång.
  • hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis: SpellRigth, StavaRex och Claro Read.
  • Digiexam för prov på datorn.
  • NE.se utbud av sök- och informationstjänster.
  • Många lärare använder digitala läromedel i stället för traditionella böcker. Det varierar såklart beroende på program.

Droger

Skolan har ett ansvar att motverka alkohol- och narkotikamissbruk samt doping. Man får inte inneha, sälja eller använda inom skolans verksamhet. Det är inte tillåtet att vara på skolan berusad eller påverkad.

Vid misstanke/upptäckt av drogmissbruk hos elev kontaktar skolans personal elevens vårdnadshavare.

  • Om en drogpåverkad elev vistas på skolan tillkallas polis. Vid akut fara för elevens hälsotillstånd tillkallas ambulans.
  • Om elev ertappas med att inneha, langa eller sälja alkohol, narkotika och/eller dopingpreparat gör rektor en polisanmälan.
  • Om personal bedömer att eleven utsätter sig för fara på grund av alkohol eller narkotika görs anmälan till socialförvaltningen.

Allt ovanstående gäller även för myndig elev. Vårdnadshavare kontaktas om eleven medger det.

Hela handlingsplanen finns tillgänglig för skolpersonal via Teams. Vill du som privatperson ta del av planen kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel.

Känner du oro för dig själv eller någon annan när det kommer till droger, doping eller alkohol?

Elevhälsan nås via kommunens växel 0920-45 30 00, Socialförvaltningen 0920-45 30 00 Föräldrasupporten 0920-45 45 20, eller skicka ett mejl till foraldrasupporten@lulea.se. Polisen nås via 114 14.

E

E-tjänster och blanketter

Hitta e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Elevråd

I Luleå Gymnasieskola arbetar vi för att du som elev ska vara delaktig i din utbildning och ha inflytande över din vardag i skolan.

I varje program eller kvarter har vi elevråd med representanter som diskuterar allt som kan kännas viktigt för att din utbildning ska vara av högsta kvalitet och för att alla ska trivas i skolan.

Representanter från program och kvarter samlas regelbundet i ett byaråd. Byarådet diskuterar frågor som gäller hela Luleå Gymnasieskola.

Extra anpassning

Enligt Skollagen har eleven rätt till extra anpassningar om det finns risk att eleven inte når kunskapskraven. Extra anpassningar kan till exempel vara: extra tydliga instruktioner, förlängd provtid, hjälp att förstå texter, stöd att sätta ingång arbete, digital teknik med anpassade programvaror eller anpassade läromedel. Skolan behöver inte skriva ett åtgärdsprogram för extra anpassningar.

F

Frånvaro

Frånvaro meddelas i lärplattformen. För ungdomar under 18 år registrerar vårdnadshavare. Myndig elev registrerar själv.

Skolan följer upp alla elevers frånvaro. Elever som har mycket frånvaro, oavsett om den är giltig (anmäld) eller inte, kan kallas till samtal med mentor och/eller elevhälsa för att reda ut varför eleven inte är i skolan. Målet är att alla elever ska vilja/kunna vara i skolan. Upprepad ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiestöd.

Fusk

Elever som fuskar får en skriftlig varning av rektor. Fusk är att plagiera, ta hjälp av andra under examinationer, använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt manipulera resultat. Om fusk upprepas kan eleven tillfälligt stängas av från utbildningen.

Vill du som privatperson ta del av skolans policy och rutin mot fusk, kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel. Skolans personal hittar policyn på Teams.

I

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg och resebidrag är en del av hemkommunens ekonomiska stöd till elever i samband med skolgång.

Regler och e-tjänster för inackorderingstillägg och resebidrag Länk till annan webbplats.

K

Klagomål

Klagomål mot utbildning Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med medarbetare i gymnasiet hänvisar vi dig till vårt kundcenter på telefon 0920-45 30 00. Kundcentret är öppet helgfria vardagar 08.00–17.00.

Kränkning

Se information under diskriminering.

M

Mobbning

Se information under diskriminering.

O

Olycksfallsförsäkring

Eleverna i Luleå Gymnasieskola är försäkrade.
Olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats.

P

Parkering

Luleå Gymnasieskola erbjuder inga parkeringsplatser för elever eller besökande utan du är hänvisad till kommunens parkeringsplatser som finns lite var stans i centrumområdet Länk till annan webbplats..

Prövning

En elev i gymnasieskolan får under sin utbildningstid gratis göra prövning i kurser som ingår i den individuella studieplanen (även gymnasiearbete) om eleven inte redan fått betyg i kursen eller om eleven fått betyget F. Även elever utanför gymnasieskolan kan göra prövning, mot en avgift på 500 kronor.

Elever ansöker om prövning via studie- och yrkesvägledare. Rektor beslut om prövning ges eller inte.

Prövning är lika med självstudier, men elever ska få tydlig information om vad prövningen innehåller samt kunskapskraven. Elever ska också få träffa en handledare minst en gång under prövningstiden.

Vill du som privatperson ta del av skolans policy för prövning, kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel. Skolpersonal hittar policyn på teams.

R

Resebidrag

Resebidrag och inackorderingstillägg och rär en del av hemkommunens ekonomiska stöd till elever i samband med skolgång.

Regler och e-tjänster för inackorderingstillägg och resebidrag Länk till annan webbplats.

Rökning

Skolan har en handlingsplan för rökfri gymnasieby. Målet är att hela skolområdet ska vara rökfritt och att antalet elever som använder tobak ska minska. Handlingsplanen innefattar en rad aktiviteter som skolan ska göra under ett läsår. Planen finns tillgänglig för skolpersonal via Teams. Vill du som privatperson ta del av planen, kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel.

Elever som vill sluta röka eller snusa kan få stöd av skolsköterska.

S

Särskilt stöd

Om eleven efter extra anpassningar ändå riskerar att inte nå kunskapskraven, eller har andra svårigheter i sin skolsituation, ska det anmälas till rektor. Rektor utreder i samråd med Elevhälsa om eleven behöver särskilt stöd. Om särskilt stöd behövs får eleven ett åtgärdsprogram. Elev och vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när det skrivs. I åtgärdsprogrammet står vilket stöd eleven behöver, hur det ska ges, när åtgärderna ska följas upp samt vem som ansvarar för uppföljning.

Å

Åtgärdsprogram

Se information under särskilt stöd.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024