Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Här hittar du information om vad du ska tänka på om du vill starta och driva en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Luleå kommun.

Om du vill starta en fristående grundskola eller gymnasieskola ska du vända dig till Skolinspektionen för att ansöka.

För dig som vill starta fristående skolverksamhet

Innan du kan starta din verksamhet krävs en anmälan enligt miljöbalken. Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer här:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Bolagsordning/stadgar eller motsvarande
 • F-skattsedel
 • Arbetsgivarregistrering
 • Verksamhetsplan
 • Senaste årsredovisningen
 • Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret
 • Registerutdrag enligt 2 kap. 31 § skollagen
 • Examensbevis
 • Ritning av lokal samt utemiljö
 • Kopia på godkänt bygglov eller hyreskontrakt
  alternativt intyg från hyresvärd att huvudmannen ämnar få kontrakt vid godkännande att få starta fristående verksamhet
 • Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning
 • Kopia på anmälan om lokal för undervisning
 • Redogörelse för brandskydd
 • Handlingsplan/rutiner gällande barnsäkerhet exempelvis brand, olycksfall och tillbud, försvunna barn, kris och katastrof
 • Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan
 • För pedagogisk omsorg ska du även bifoga checklista pedagogisk omsorg. Pdf, 151.7 kB.

Luleå kommun har rätt att ta ut en avgift från den som ansöker om godkännande för att bedriva en fristående förskola, vissa fristående fritidshem och pedagogisk omsorg. Luleå kommun tar ut följande avgifter:

Avgift 25 000 kr avser:

 • ansökan om nyetablering
 • ansökan om ägarbyte.

Avgift 15 000 kr avser:

 • utökning med antal platser som överskrider max antal platser enligt befintligt godkännande
 • utökning av ytterligare verksamhet vid enhet/enheter utöver befintligt godkännande.

Skicka din ansökan till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. När ansökan med samtliga bilagor kommit in är vårt mål att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om godkännande.

Vid ett godkännande måste du följa Luleå kommuns riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Ansökan inklusive bilagor skickar du till:
Luleå kommun
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
971 85 Luleå

För dig som driver en fristående skolverksamhet

Ansökan om godkännande krävs om en ny huvudman önskar ta över befintlig verksamhet

Beslut om att en ny huvudman ska beviljas godkännande och rätt till bidrag för befintlig verksamhet kan fattas först när godkännandet och beslutet om rätt till bidrag är uppsagt av tidigare huvudman.

Blanketten fylls i av befintlig huvudman.

Ansökan om utökning av befintligt godkännande krävs då huvudman önskar:

 • utöka med ytterligare verksamhet vid enhet/enheter utöver befintligt godkännande
 • utöka med antal platser som överskrider max antal platser enligt befintligt godkännande.

Ansökan om begränsad ändring av befintligt godkännande krävs då huvudman önskar:

 • byta lokal för verksamheten inom samma fastighet
 • flytta verksamhet till ny adress
 • förändring av godkända urvalsgrunder för placering i verksamheten.

Ansökan om förändring ska lämnas in i god tid innan förändringen genomförs. Tänk på att den planerade förändringen inte får genomföras innan nämnden lämnat godkännande.

Vid mindre förändringar i redan godkänd verksamhet krävs inte ett nytt godkännande. Däremot är du skyldig att informera kommunen om verksamheten ska:

 • byta rektor eller annan pedagogisk ledning/ansvarig
 • byta fakturaadress
 • förändra lokalyta utifrån befintligt godkännande
 • ändra i ägar- och ledningskretsen.

Mindre förändringar ska meddelas skriftligt till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen senast en månad efter förändringen skett. Meddelande om vilka förändringar som är aktuella kan skickas via e-post till bunkansli@lulea.se alternativt via post till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.

För att få bidrag från kommunen ska fristående verksamhet rapportera in barn som börjar eller slutar i verksamheten enligt kommunens rutiner för utbetalning.

Luleå kommun är tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag. När du har fått godkänt att starta genomför arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ett inledande tillsynsbesök inom 12 månader. Därefter bjuder förvaltningen in fristående verksamhet till träffar minst två gånger per år för information och dialog.

Som en del av tillsynen ska du som fristående huvudman, senast den 31 oktober varje år, skicka in följande handlingar:

 • Årsredovisning med verksamhetsberättelse
 • Aktuell verksamhetsplan med prioriterade utvecklingsområden
 • Redovisning av samtliga tillbud och olycksfall
  (tillbud och olyckor av allvarligare slag ska rapporteras löpande till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen).

Dokumenten skickas via e-post till bunkansli@lulea.se eller via post till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå.

Du får återkoppling från förvaltningen senast den 31 december.

Regelbunden tillsyn

Förvaltningen genomför regelbunden tillsyn av fristående verksamheter med cirka 2–5 års mellanrum. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Hur går tillsynen till?

Förvaltningen kommer att kontakta dig för att besöka din verksamhet. Innan besöket får du som huvudman ett frågeunderlag att besvara.

Efter besöket gör förvaltningen en bedömning om verksamheten följer de lagar och regler som finns. Den grundar sig på vad som framkom vid besöket, intervjuer med ledning, personal, vårdnadshavare samt studier av dokument och en granskning av verksamhetens pedagogiska miljö.

Riktad tillsyn

Om förvaltningen får kännedom om omständigheter i din verksamhet som skulle kunna kräva åtgärder, kommer en riktad tillsyn att genomföras.

Brister i verksamheten

Om det vid tillsyn framkommer brister i din verksamhet utifrån lagar och kommunens riktlinjer kan barn- och utbildningsnämnden besluta om ingripande i form av:

 • föreläggande
 • anmärkning
 • återkallelse
 • tillfälligt verksamhetsförbud.

Kontakt

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Luleå kommun
971 85 Luleå

E-post: bunkansli@lulea.se

Sidan uppdaterades den 30 april 2024