Luleå kommuns bolag och stiftelser

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer.

Luleå Kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB, ägs till 100 % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de helägda kommunala dotterbolagen. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att:

  • Ansvara för en aktiv ägarstyming av dotterbolagen.
  • Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
  • Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.
  • Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

Styrelseordförande: Carina Sammeli

Verkställande direktör: Rickard Lundmark

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@lulea.se

Årsredovisningar

Bolagsordningar


 

 

Stiftelser och ekonomiska föreningar

Sidan uppdaterades den 9 november 2023