Vi planerar för kvarteret Bävern

Utveckling av ett av Luleås mest attraktiva område planeras med mötesplatser, kultur, utbildning, bostäder, hotell och parkering för ett levande stadsliv.

Korta fakta om projektet

På fastigheten Bävern 1 finns idag Pontusbadet, Luleå Energi Arena och räddningstjänstens gamla lokaler som även inrymde bland annat SOS Alarm.

Kommunen flyttade 2023 all verksamhet från gamla räddningstjänstens lokaler och nu är ett av Luleås mest attraktiva lägen tillgängligt för andra funktioner. Här finns vattenkontakt, sol från morgon till kväll och nära till det mesta. Kvarteret utgör huvudentré till centrum ifrån norr. Kvarteret är även en del av evenemangsstråket som sträcker sig från Norrbottensteatern och Norra hamn, via Kulturens Hus, Luleå Energi Arena och Pontusbadet till Coop Arena på Skutviken.

På kvarteret Bävern kan det i framtiden finnas plats för bostäder, verksamheter, lokaler för utbildning, kontor, hotell, nöje, evenemang, handel, parkering, parker och torg.

Vi ser framför oss…

...ett hållbart och innovativt kvarter med en blandning av bostäder och centrumverksamheter. Här finns mycket liv och rörelse och möjlighet att både känna stadens puls och att njuta av naturens skönhet. Här finns sol från morgon till kväll, utblickar mot stad, land och vatten samt nära till det mesta.

Det nya kvarteret har gestaltats med stor omsorg och omtanke och det är tydligt att människan står i centrum. Det är enkelt och tryggt att färdas såväl inom kvarteret som till övriga delar av staden. Kvarteret är en länk i evenemangsstråket och kulturen finns såväl inomhus som utomhus. Flera mindre platser uppmuntrar till en variation av olika aktiviteter och funktioner.

Arkitekturen är karaktärsfull och av hög kvalitet och stadens silhuett mot vattnet har fått ett samtida tillskott som samspelar med omgivningen. Den nya bebyggelsen har en stark identitet och skapar en känsla av stolthet. Hur vi tar oss an framtiden med ett mod och en vilja av att våga testa nytt, att vi vill och kan ställa om.

Visionsbild för kvarteret Bävern.

Visioner för kvarteret.

Hållbart och innovativt blandkvarter

Ett väl fungerande och tätt blandkvarter som innehåller bostäder, centrumverksamhet, en kommunal allmän parkeringsanläggning samt allmän platsmark. Kvarteret är utformat och anpassat för att möta framtidens hållbarhetskrav och minska klimatavtrycken.

Väl gestaltat och identitetsskapande

Ett väl gestaltat och karaktärsfullt kvarter med stark identitet som avspeglar en samtida arkitektur. Såväl byggnader som offentliga rum har en hög arkitektonisk kvalitet som är omsorgs-fullt bearbetad både på avstånd och nära samt med hållbara material. Platsens estetiska, konstnärliga samt kulturhistoriska värden har tagits tillvara och utvecklats. Bebyggelsen omfamnar och samspelar väl med omgivningen och bidrar till en karaktärsfull och sammanhållen stadsbild. Viktiga vyer och siktlinjer genom kvarteret mot vattnet samt mellan Kulturens hus och Pontusbadet har förstärkts.

Levande och väl integrerat

Ett dynamiskt och levande kvarter med en variation av funktioner som är väl integrerat i den befintliga stadsstrukturen. Kvarteret har en blandning av aktiviteter och funktioner, och dess placering och gestaltning skapar trygga, tillgängliga och inkluderande miljöer. Levande gaturum och nya mötesplatser har tillskapats och det kulturella och sociala utbytet i stadens evenemangsstråk har stärkts.

Det upplevda avståndet till stadskärnan har minskat och goda visuella och fysiska kopplingar skapar en meningsfull sammankoppling såväl inom kvarteret som mot staden i sin helhet. Den biologiska mångfalden i kvarteret har ökat och spridningsvägar för djurliv och pollinatörer i östvästlig riktning på centrum-halvön har förstärkts genom väl placerade och utformade gröna stadsrum, såväl på kvartersmark som allmän platsmark.

Här vill vi förändra

Karta som visar kvarteret Bävern

Tidplan

 • Sommaren 2023: Prekvalificering till markanvisningstävling
 • Hösten 2023: Markanvisningstävling
 • Våren 2024: Vinnare utsågs i markanvisningstävlingen
 • 2024: Arbetet med detaljplan och att upprätta markanvisningsavtal tillsammans med byggaktören påbörjas
 • 2025-26: Delar av nuvarande bebyggelse på fastigheten planeras att rivas och marken saneras
 • 2030: Delar av den nya bebyggelsen ur det vinnande förslaget planeras vara på plats

Bilder

Vy över Norra Hamn i Luleå och kvarteret Bävern (gamla brandstationen) som ligger söder om Luleå Energi Arena

Vy över Norra Hamn i Luleå och kvarteret Bävern (gamla brandstationen) som ligger söder om Luleå Energi Arena

En bild från det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för utveckling av kvarteret Bävern "Den naturliga mötesplatsen" av Studentconsulting Invest AB och Sweco

En bild från det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för utveckling av kvarteret Bävern "Den naturliga mötesplatsen" av Studentconsulting Invest AB och Sweco

En bild från det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för utveckling av kvarteret Bävern "Den naturliga mötesplatsen" av Studentconsulting Invest AB och Sweco

En bild från det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för utveckling av kvarteret Bävern "Den naturliga mötesplatsen" av Studentconsulting Invest AB och Sweco

Mer om projektet

Luleå kommun arrangerade en tävling i två steg för att hitta en lämplig aktör som vill utveckla kvarteret Bävern (gamla brandstationstomten) tillsammans med kommunen. Först arrangerades en prekvalificering inför markanvisningstävlingen där fem tävlingsteam blev utvalda av kommunens samhällsbyggnadsutskott. Teamen skulle bestå av byggaktör, arkitekt, landskapsarkitekt och trafikplanerare.

Fyra team har sedan varit med i markanvisningstävlingen och lämnat förslag på hur framtidens kvarteret Bävern kan omvandlas och utvecklas i linje med kommunens vision och mål för platsen. Aktörerna har under hela processen hållits hemliga och presenterade sina förslag anonymt. Förslagen har bedömts av en jurygrupp med medlemmar enligt nedan.

Juryn

 • Mia Persson, stadsarkitekt, Luleå kommun (ordförande)
 • Karin Geijer, planarkitekt, Luleå kommun
 • Viktor Wäppling, landskapsarkitekt, Luleå kommun
 • Anneli Jonsson-Ölund, projektledare, Luleå kommun
 • Christer Larsson, arkitekt MSA, Hela staden AB
 • Lars Teglund, LTU Business (lokalt medborgarperspektiv)
 • Kari Nykänen, City Planning Director, Uleåborg, Finland (internationellt perspektiv)

Ett av förslagen valdes ut av jurygruppen och slutgiltig vinnare beslutades av kommunstyrelsen i mars 2024. Det vinnande förslaget hette "Den naturliga mötesplatsen" och lämnades in av Studentconsulting Invest AB och Sweco.

Målet med tävlingen har varit att Luleå kommun sedan ska skriva markanvisningsavtal med den aktör vars projektförslag har vunnit tävlingen.

Det vinnande förslaget för utveckling av kvarteret Bävern heter "Den naturliga mötesplatsen" och lämnades in av Studentconsulting Invest AB och Sweco.

Förutom det vinnande förslaget "Den naturliga mötesplatsen" lämnades det in tre ytterligare förslag på utveckling av del av kvarteret Bävern. Ta del av dessa övriga förslag nedan.

Förslag: Länken

Förslaget Länken lämnades in av teamet PEAB Bostad AB, Olsson Lyckefors Arkitektur AB, Sydväst arkitektur och landskap, Spacescape AB samt a och d arkitektkontor AB

Förslaget Länken lämnades in av teamet PEAB Bostad AB, Olsson Lyckefors Arkitektur AB, Sydväst arkitektur och landskap, Spacescape AB samt a och d arkitektkontor AB

Förslaget "Båthusbacken" lämnades in av teamet AB Wallstenshus, BD Fastigheter AB, Norconsult Sverige AB samt BD Bygg AB

Förslaget "Båthusbacken" lämnades in av teamet AB Wallstenshus, BD Fastigheter AB, Norconsult Sverige AB samt BD Bygg AB

Förslag "Entré Luleå" lämnades in av teamet Skanska Sverige AB, Sandell och Sandberg Arkitekter, Belatchew Arkitekter, PAJU Arkitektur och landskap samt AFRY

Förslag "Entré Luleå" lämnades in av teamet Skanska Sverige AB, Sandell och Sandberg Arkitekter, Belatchew Arkitekter, PAJU Arkitektur och landskap samt AFRY

Det finns ett politiskt beslut om att upprätta en detaljplan för del av Bävern 1 med syftet att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet (kontor, hotell, nöje, kultur och/eller mindre ytor för handel m.m. samt parkering (KS 2019-05-20 §149).

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet (kontor, hotell, nöje, kultur och/eller mindre ytor för handel mm) samt parkering inom delar av Bävern 1. Förstudierapport kv. Bävern och Norra hamn ska användas som underlag i planarbetet. Förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. Fastighetens läge ställer särskilt höga krav på gestaltningen av kvarteret.

Arbetet med detaljplan pågår. Ännu finns inget förslag till samrådshandling framme. Samrådshandling ska tas fram baserat på det vinnande förslaget "Den naturliga mötesplatsen". Vinnaren av markanvisningstävlingen (Studentconsulting Invest AB och Sweco) kommer därför arbeta tätt med kommunen i den kommande planprocessen.

För mer information om planprocessen och status besök Förtätning av bostäder och verksamheter på kvarteret Bävern - Luleå kommun (lulea.se).

2018 antogs ”Förstudie för kv. Bävern och Norra hamn”. Denna kan ses som ett underlag till den planering som sker av kvarteret.

Till tävling och planarbete kommer fördjupad kunskap och ställningstaganden att göras som kan komma att avvika från förstudien.

Förstudien kan ni läsa i sin helhet här. Pdf, 21.3 MB.

Det pågår ett arbete med en utvecklingsplan för Centrum, vilket är en fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen centrum. Utvecklingsplanen är inte antagen, men kan användas som underlag för en ökad förståelse av platsen separat men också i sitt sammanhang.

Läs mer om utvecklingsplan Centrum här

Översiktsplanen lyfter särskilt fram att Luleå Centrum ska vara platsen för flera viktiga funktioner för både Luleåbor och regionen. I centrum ska arbetsplatser, mötesplatser och andra gemensamma funktioner finnas. Funktioner som också gör Luleå centrums utveckling till en viktig drivkraft för den regionala utvecklingen. Centrum ska förtätas och få ett ökat antal invånare. Rekommendationen för kvarteret Bävern är en etablerad stadsstruktur där förtätning kan ske med hänsyn till stadsbild och befintliga värden.

Läs översiktsplanen i sin helhet här

Kontakt

Ida Lindberg
Mark- och exploateringschef
ida.lindberg@lulea.se
0920-45 37 63

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 28 mars 2024