Läkemedel - försäljning

Ska du börja sälja receptfria läkemedel i till exempel en matvarubutik eller liknande ska du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Luleå kommun är sedan tillsynsmyndighet och kontrollerar att du följer reglerna som finns kring försäljning av receptfria läkemedel. På den här sidan hittar du information om hur du gör din anmälan och vad som gäller kring kommunens tillsyn.

För försäljning av vissa receptfria läkemedel finns det regler att förhålla sig till för att säkerställa att läkemedel hanteras på rätt sätt. Handeln med läkemedel ska ske på ett sådant sätt att läkemedel inte skadar människor, djur, egendom eller miljö och inte heller så att kvaliteten på läkemedlet försämras. Innan du börjar sälja receptfria läkemedel ska du lämna in en anmälan till Läkemedelsverket. Luleå kommun genomför sedan tillsyn efter att ha fått information från Läkemedelsverket över vilka försäljningsställen som säljer receptfria läkemedel inom kommunen.

Innan du ska börja att sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Du kan börja din försäljning så snart du skickat in din anmälan. Luleå kommun får information av Läkemedelsverket på de försäljningsställen för receptfria läkemedel som finns i kommunen. Efter att du gjort din anmälan kommer avdelning miljö och bygg på Luleå kommun och Läkemedelsverket bedriva tillsyn i din verksamhet för att kontrollera att du följer reglerna.

Om din verksamhet förändras på något sätt, till exempel byter ägare eller om du vill sluta med försäljning av läkemedel, måste du göra en ny anmälan till Läkemedelsverket. Anmälan gör du på Läkemedelsverkets webbplats.

Du som ska sälja receptfria läkemedel måste ha ett program för egenkontroll. Programmet för egenkontroll ska hjälpa dig att skapa bra rutiner kring försäljningen och hanteringen av läkemedel. Att ha ett egenkontrollprogram gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Egenkontrollprogrammet måste också finnas tillgängligt för din personal på ditt försäljningsställe och ska också kunna uppvisas för kommunen och polisen vid tillsyn.

I Luleå är det avdelning miljö och bygg som utövar tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel. Vid tillsynen kontrollerar kommunens inspektörer att ditt försäljningsställe uppfyller lagar och regler och har ett fungerande egenkontrollprogram.

Under tillsynsbesöket har inspektörerna rätt att gå in i din butiks olika lokaler. Efter förfrågan har inspektörerna också rätt att få den information och de handlingar (till exempel ett dokument för ditt egenkontrollprogram) som behövs för att utöva tillsynen.

Tillsynsbesöket kan ske riktat just kring din försäljning av receptfria läkemedel eller i samband med annan tillsyn kring exempelvis livsmedel eller alkoholförsäljning. Ofta utförs tillsyn av tobaksvaror, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare och receptfria läkemedel vid samma tillfälle.

Årsavgift läkemedelsverket

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 600 kronor per försäljningsställe. Avgiften gäller per kalenderår (januari-december) och gäller oavsett när under året anmälan görs.

Avgift tillsyn

De avgifter som miljö- och byggnadsnämden tar ut utgår från taxan som beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna indexuppräknas årligen. Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt taxa för försäljning av receptfria läkemedel under 2024 är 1250 kr.

Vid frågor – kontakta Företagssupport Miljö och bygg

Har du frågor kring tillstånd, regler och tillsyn kring försäljning av receptfria läkemedel ska du kontakta miljö och byggs företagssupport på tel 0920-45 65 99.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024