Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. En del av dessa köldmedier bryter ner ozonskiktet och bidrar även till klimatutsläpp. För att minska köldmediernas miljöpåverkan finns det regler man måste förhålla sig till om man har installerad utrustning som innehåller köldmedier.

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet (klorfluorkarboner, CFC, och klorerade fluorkolväten, HCFC) och påverkar klimatet negativt (CFC, HCFC och vätefluorkolföreningar, HFC).

För att minimera denna miljöpåverkan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation eller konvertering av kyl- och värme­pump­aggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

Underrättelse

Ska du installera eller konvertera ett aggregat, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer, måste du meddela detta till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun som är tillsynsmyndighet för köldmedier i Luleå. Underrättelsen ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering.

Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet och miljön. I samband med installation/uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer ska installationskontroll genomföras.

Skicka in din underrättelse till avdelning miljö och bygg;

  • E-postadressen miljobygg@lulea.se
  • Post på adressen Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå

Årlig kontroll och rapportering

Den som ansvarar för ett aggregat som innehåller ett köldmedium (HFC) ska låta utföra en återkommande kontroll med hjälp av certifierad operatör minst en gång per år. Resultatet av läckagesökning, service­åtgärder och kontroll ska skickas i en rapport till tillsynsmyndigheten, avdelning miljö och bygg på Luleå kommun, om den sammanlagda köldmedie­mängden i anläggningen uppgår till minst 14 kilogram. Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med.

Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari – 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. I årsrapporten ska operatören bland annat fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta.

Årsrapporten ska skickas till miljö och bygg;

Miljö och bygg ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars varje år.

Har du frågor?

Sidan uppdaterades den 27 februari 2024