Fastighetsägare

Som fastighetsägare är du ansvarig för att sköta dina fastigheter så att de boende inte påverkas negativt av inomhusmiljön och riskerar att få problem med hälsan på grund av brister i byggnaden. Genom att säkerställa att du har en fungerande egenkontroll kan du som fastighetsägare planera och kontrollera verksamheten och på så vis förebygga att risk för olägenhet uppstår.

Krav på egenkontroll regleras av miljöbalken och det är avdelning miljö och bygg på Luleå kommun som arbetar med tillsyn riktad mot fastighetsägare med flerbostadshus. Kommunens uppgift är att granska och bedöma hur egenkontrollen följs och att bidra med råd och stöd.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024