Gelbbolašvuođaguovddáš Midskogen

Gelbbolašvuođaguovddážis Midskogenis mii leat čohkken buot min gelbbolašvuođa demeansadávdda suorggis. Olbmot geat gillet demeanssas ja oapmahaččat sáhttet oaččut veahki ja doarjaga ovtta ja seamma báikkis gielddas. Don sáhtát earret iežá oažžut rávvaga ja gieđahallama min demeansajoavkkus, oapmahašdoarjaga ja veahki lonuhemiin. 

Demeansajoavku
Min demeansajoavku addá rávvagiid, doarjaga ja gieđahallama olbmuide demeanssain ja maid sin oapmahaččaide ja bargiide. Joavkkus leat metodaovddideaddjit, buohccedivššár, fysioterapevtta ja bargoterapevtta.

Gávnnahanbáiki lonuheapmái
Gávnnadanbáikkis mii fállat lonuheami dutnje guhte divššut soapmása ruovttus, soapmása guhte gillá kognitiivvalaš njeaidimis dahje demeansadávddas. Gávnnahanbáikkis sáhtát oažžut sosiála ovttastallama iežáiguin sulalaš dilis dahje lonuheami bokte oažžut vejolašvuođa dahkat earániid, vuoiŋŋastit dahje dahkat iežá mii addá dutnje botta bosihit. Ii mávsse maidege oassálastit ja ii dárbbaš juolluduvvon doarjja.

Oapmahašdoarjja
Áigumuš oapmahašdoarjagiin lea ahte don galggan oažžut praktihkalaš veahki ja doarjaga mii dárbbahuvvo vai geahpida du dili oapmahažžan.

Kompetenscentrum Midskogen

På kompetenscentrum Midskogen har vi samlat all vår kompetens inom området för demenssjukdom. Personer som lider av demens och anhöriga kan få hjälp och stöd via ett och samma ställe i kommunen. Du kan bland annat få råd och handledning av vårt demensteam, anhörigstöd och avlösning.

Demensteam
Vårt demensteam ger råd, stöd och handledning för personer med demens samt deras anhöriga och personal. I teamet ingår metodutvecklare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Mötesplats för avlösning
På mötesplatsen erbjuder vi avlösning för dig som vårdar någon i hemmet, någon som som drabbats av kognitiv nedsättning eller demenssjukdom. På mötesplatsen kan du få en social samvaro med andra i liknande situation eller genom avlösning möjlighet att uträtta ärenden, vila eller göra annat som ger dig avkoppling. Det kostar ingenting att delta och det behövs inget beviljat bistånd.

Anhörigstöd
Syftet med anhörigstödet är att du ska få den praktiska hjälp och det stöd som behövs för att underlätta i din situation som anhörig.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023