Ärenden inför samhällsbyggnadsutskottet 20 maj

Totalt behandlar politikerna i samhällsbyggnadsutskottet 12 ärenden, bland dessa detaljplan samt arkitekttävling för Trekantens parkering. Ombildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet samt förslag om ny detaljplanför Daggkåpan 2 för att pröva förutsättningarna för vård- och omsorgsboende och förskola på Bergviken.

Detaljplan för Trekantens parkering

Samhällsbyggnadsutskottet ska på måndag behandla förslag att anta detaljplan för Trekantens parkering i centrala Luleå, området som berör fördelningsstationen. Den nya fördelningsstationen ska säkra elförsörjningen till centrumhalvön då livslängden för nuvarande station har passerats.

För att skyndsamt möjliggöra för fördelningsstationen, och eftersom resterande delar av planområdet kring Trekanten kräver omarbetning, föreslås detaljplanen delas upp och beslut om antagande fattas endast för det område som berör fördelningsstationen. Resterande del av detaljplanen hanteras vidare och föreslås omarbetas enligt inkomna synpunkter.

Arkitekttävling för Trekanten

Politikerna föreslås även ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kriterier för en arkitekttävling för området kring Trekantens parkering.

Trekanten är ett stadsomvandlingsprojekt med flertalet komplexa problemställningar som kan lösas på olika sätt. Att därför låta flera tävlingsteam i konkurrens via en arkitekttävling ta fram sina förslag på lämplig disposition av området möjliggör såväl smarta och genomförbara lösningar som en stor dos kreativ frihet.

Bland övriga ärenden

Totalt behandlar politikerna i samhällsbyggnadsutskottet 12 ärenden, bland dessa även ombildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet samt förslag om ny detaljplanför Daggkåpan 2 för att pröva förutsättningarna för vård- och omsorgsboende och förskola på Bergviken.

Se kallelse för sammanträdet den 20 maj 2024

För frågor kontakta Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51.

Sidan uppdaterades den 15 maj 2024