Ärenden vid samhällsbyggnadsutskottet 29 januari

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade på måndagens sammanträde 11 ärenden. Bland dessa en detaljplan för Mjölkudden centrum, Pontonen 2, försäljning av mark till Norrbottniska Islamiska center samt avsiktsförklaring med Talga AB.

Ja till detaljplan för Mjölkudden centrum

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig bakom förslaget till detaljplan för del av Mjölkudden centrum, Pontonen 2, området som ligger nära Mjölkuddsrondellen och mellan Bodenvägen och Mästerlotsvägen.

I planförslaget möjliggörs byggandet av två huskroppar som kan bestå av till exempel bostäder, hotell, service, konferens och kontor. En byggnad med varierande våningsantal där den högsta delen består av upp till 12 våningar och den lägsta delen av fem våningar. Den andra byggnaden är lägre med cirka fyra våningar i angränsning till villabebyggelsen i norr.

Våren 2021 fattade politiken beslut om att ge Skanska markanvisning, läs mer här: Ett utropstecken längs Mjölkuddsvägen - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

Försäljning av mark till Norrbotten Islamiska center föreslås godkännas

Kommunstyrelsen föreslås godkänna försäljning av mark, 5 000 kvadratmeter, på Hertsön 11:1 till Stiftelsen Norrbotten Islamiska Center. Utskottet ställde sig bakom förslaget.

Norrbotten Islamiska Center har under antal år haft en markanvisning på området mellan Hertsövägen och Avaviksvägen för byggande av en moské. Eftersom tiden för den senaste markanvisningen har löpt ut behöver försäljning av markområdet lyftas som särskilt beslut.

Försäljningen föreslås grundas på villkoren från senaste markanvisningen, inklusive markprisättning om 200 kronor per kvadratmeter. Villkor för köpet är att projektet ska påbörjas senast två år efter att beslut om försäljning har vunnit laga kraft.

Ja till avsiktsförklaring med Talga AB

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avsiktsförklaring mellan kommunen och Talga AB. Syftet är att uttrycka parternas gemensamma intresse för Talgas framtida möjlighet att expandera och utveckla projektet i Luleå

Talga AB bygger en fabrik för produktion av batterianodmaterial på Hertsöfältet i Luleå Industripark. Anläggningen blir den första fullskaliga fabriken i Europa för att tillgodose den snabbt växande industrin för batterier och elfordon med naturliga batterianoder.

Luleå kommun äger markområden på Luleå Industripark som angränsar till Talgas fastighet. För att möta Talgas framtida behov och möjliggöra en expansion av deras anläggning har en utvidgning av markområdet diskuterats.

Bland övriga ärenden:

  • Trafikplikt tätortstrafik i Luleå kommun
  • Verksamhetsområden för vatten och spillvatten

Se hela ärendelistan (under kallelser/samhällsbyggnadsutskottet)

Kontaktperson:
Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 29 januari 2024