Ärenden till socialnämnden

Den 25 januari behandlar socialnämnden sammanlagt 23 ärenden. Bland annat socialförvaltningens verksamhetsberättelse för 2023.

En viktig målsättning för socialnämnden är att erbjuda god service och kvalitet. Brukarundersökningar som exempelvis ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” är viktiga verktyg i förbättringsarbetet. Fler aktiviteter kommer genomföras under 2024 för att få fler svar.

Inom socialnämndens uppdrag visar årets resultat en positiv utveckling när det gäller att öka antalet personer som vänder sig till förebyggande och främjande verksamhet för råd och stöd. Bland annat har Äldresupporten under året skickat ut erbjudande om hälsofrämjande samtal till cirka 500 personer på 80 år och över inom kommunen, 250 tackade ja till det.

Brottsförebyggande arbete för ett tryggare Luleå

Socialnämnden har ansvaret för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Trygg i Luleå är ett av sex strategiska initiativ för Luleå kommun där socialförvaltningen har ett samordningsansvar. I det brottsförebyggande arbetet ingår att i samverkan göra kartläggning inom den egna organisationen, skapa en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område och utifrån det upprätta en åtgärdsplan.

Under hösten 2023 startade ett pilotprojekt för fältverksamhet. Syftet med projektet är att utveckla ett relationsskapande arbetssätt med ungdomar i deras miljöer. Projektet pågår under 2024 och görs i samverkan med polis, fritidsgårdar, skolan med flera.

Vidare har socialförvaltningen också utvecklat arbetssättet tillsammans med skola och polis som exempelvis SIG (social insatsgruppen) för unga och unga vuxna. I samverkan med LuleBo har ett arbete påbörjats för att kunna erbjuda förtur av bostad till våldsutsatta där även barnperspektivet ska beaktas.

Kompetensutmaningen

Kompetensförsörjningen är tveklöst den största utmaningen med tanke på ökande konkurrens och en ökad demografisk utveckling. Under sommaren var utmaningen stor med att säkerställa tillräcklig bemanning och kompetens i verksamheterna. Sommarförmåner har erbjudits för att klara semesterperioderna. Förvaltningen arbetar utifrån kompetensförsörjningsplanen som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners strategier för att möta kompetensutmaningen.

Mer om socialnämndens verksamhetsberättelse 2023 samt övriga ärenden

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 25 januari 2024