Ärenden inför samhällsbyggnadsutskottet 29 januari

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar vid måndagens sammanträde 11 ärenden. Bland dessa en avsiktsförklaring mellan kommunen och Talga AB samt detaljplan för Mjölkudden centrum.

Avsiktsförklaring Talga

På Hertsöfältet i Luleå Industripark bygger Talga AB en fabrik för produktion av batterianodmaterial. Anläggningen blir den första fullskaliga fabriken i Europa för att tillgodose den snabbt växande industrin för batterier och elfordon med naturliga batterianoder.

Luleå kommun äger markområden på Luleå Industripark som angränsar till Talgas fastighet. För att möta Talgas framtida behov och möjliggöra en expansion av deras anläggning har en utvidgning av markområdet diskuterats.

För att uttrycka parternas gemensamma intresse för Talgas framtida möjlighet att expandera och utveckla projektet i Luleå, avser Talga AB och Luleå kommun att ingå i en avsiktsförklaring.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avsiktsförklaringen.

Detaljplan för Mjölkudden centrum

Våren 2021 fattade politiken beslut om att ge Skanska markanvisning till Pontonen 2, området på Mjölkudden som ligger nära Mjölkuddsrondellen, mellan Bodenvägen och Mästerlotsvägen. Läs mer här: Ett utropstecken längs Mjölkuddsvägen - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

På måndag ska arbetsutskottet behandla förslag till detaljplan för området. I planförslaget möjliggörs byggandet av två huskroppar som kan bestå av bostäder, hotell, centrumverksamhet och kontor. En byggnad med varierande våningsantal där den högsta delen består av upp till 12 våningar och den lägsta delen av fem våningar. Den andra byggnaden är lägre med cirka fyra våningar i angränsning till villabebyggelsen i norr.

Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Försäljning av mark till Norrbotten Islamiska center

Kommunstyrelsen föreslås godkänna försäljning av del av Hertsön 11:1 till Stiftelsen Norrbotten Islamiska Center.

Norrbotten Islamiska Center har under ett antal år haft en markanvisning på området mellan Hertsövägen och Avaviksvägen för byggande av en moské. Tiden för den senaste markanvisningen har löpt ut och därför behöver försäljning av markområdet lyftas som särskilt beslut.

Försäljningen föreslås grundas på villkoren från senaste markanvisningen, inklusive markprisättning om 200 kronor per kvadratmeter. Villkor för köpet är att projektet ska påbörjas senast två år efter att beslut om försäljning har vunnit laga kraft.

Se hela ärendelistan (under kallelser/samhällsbyggnadsutskottet)

Kontaktperson:
Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 24 januari 2024