Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 januari

Vid arbetsutskottets sammanträde i dag behandlade politikerna 21 ärenden. Bland annat följande ärenden:

Luleå Hamn vill köpa fastighet på Svartön

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att godkänna att Luleå Hamn får köpa fastigheten Luleå Svartön 18:18 på Svartöns industriområde. Kostnaden för fastigheten är 4,2 miljoner kronor och köpet ska godkännas av kommunfullmäktige.

– Köpet möjliggör bygget av coilshotell på platsen och är ett steg framåt i utvecklingen av Luleå Hamn och den gröna omställningen, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Circle K äger fastigheten men bedriver ingen verksamhet på platsen. Inför anläggandet av coilshotell måste först befintliga byggnader rivas och fastighetens saneras. Detta kommer att genomföras av Luleå Hamn. När rivning och sanering är genomförd kommer fastigheten att ingå i den koncession som ska bygga, finansiera och sedan drifta den utbyggda verksamheten i Luleå Hamn.

450 000 till mässan Ung företagsamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Ung Företagsamhet Norrbotten totalt 450 000 kronor (150 000 per år) de kommande tre åren för att arrangera den regionala UF-mässan Norrbotten.

Mässan har anordnats sedan Ung Företagsamhet Norrbotten startade för snart 28 år sedan. På UF-mässan får unga från länets alla skolor möjlighet att träffa regionens och främst Luleås näringsliv.

Ja till nya taxor för Arcushallen

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag om nya taxor som ska gälla för företag och föreningar som vill arrangera annat än sportevenemang i Arcushallen. Förslaget innebär ingen förändrad kostnad för idrottsföreningar.

Förändringen innebär till exempel att ett företag som vill arrangera ett helgevenemang får betala 82 500 kronor i stället för som tidigare 72 000 kronor. De nya taxorna ska gälla från 1 februari och räknas upp årligen enligt Sveriges kommuner och regioners index, vilket redan görs på många av kommunens taxor.

Dispensansökan gällande dygnsvila vid räddningstjänsten

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka om dispens till centrala parters arbetstidsnämnd om avvikelse från dygnsviloreglerna för heltidsbrandmän och heltidsstyrkeledare för perioden 2024-02-01 till 2025-01-31.

Se hela ärendelistan (under kallelser/kommunstyrelsens arbetsutskott)

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 15 januari 2024