Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott håller årets första sammanträde den 15 januari och ska då behandla 21 ärenden. Bland dessa Luleå Hamns köp av fastighet för att möjliggöra byggande av coilshotell, bidrag till mässan Ung Företagsamhet samt nya taxor för Arcushallen.

Luleå Hamn vill köpa fastighet på Svartön

Som ett led i den gröna omställningen och expansionen av hamnen vill Luleå Hamn köpa fastigheten Luleå Svartön 18:18 på Svartöns industriområde. Köpet möjliggör byggandet av coilshotell. Kostnaden för fastigheten är 4,2 miljoner kronor och köpet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Circle K äger fastigheten men bedriver ingen verksamhet på platsen. Inför anläggandet av coilshotell måste först befintliga byggnader rivas och fastighetens saneras. Detta kommer att genomföras av Luleå Hamn. När rivning och sanering är genomförd kommer fastigheten att ingå i den koncession som ska bygga, finansiera och sedan drifta den utbyggda verksamheten i Luleå Hamn.

Medfinansiering av mässan Ung företagsamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja Ung Företagsamhet Norrbotten totalt 450 000 kronor (150 000 per år) de kommande tre åren för att arrangera den regionala UF-mässan Norrbotten.

Mässan har anordnats sedan Ung Företagsamhet Norrbotten startade för snart 28 år sedan. På UF-mässan får unga från länets alla skolor möjlighet att träffa regionens och främst Luleås näringsliv.

Nya taxor för Arcushallen

Arbetsutskottet ska ta ställning till kultur- och fritidsnämndens förslag om nya taxor som ska gälla för företag och föreningar som vill arrangera annat än sportevenemang i Arcushallen. Förslaget innebär ingen förändrad kostnad för idrottsföreningar. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Förändringen innebär till exempel att ett företag som vill arrangera ett helgevenemang får betala 82 500 kronor i stället för som tidigare 72 000 kronor. De nya taxorna ska gälla från årsskiftet och räknas upp årligen enligt Sveriges kommuner och regioners index, vilket redan görs på många av kommunens taxor.

Se hela ärendelistan (under kallelser/kommunstyrelsens arbetsutskott)

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 10 januari 2024