Ärenden på kommunstyrelsens arbetsutskott

Den 6 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott. På dagordningen finns sammanlagt 31 ärenden, däribland bolagsordningen till kommunens bolag, ett antal projektansökningar samt förslag om en tilläggsbudget.

Förslaget går ut på att omfördela vissa medel till nämnderna, efter utökade behov. Enligt nya prognoser för skatteunderlag och pensioner bedöms resultatet bli 37 miljoner kronor högre för 2024 än tidigare budget. På grund av ökade kostnader, kopplat till omvärldsläge och den höga inflationen föreslås att medel fördelas om för att tillgodose verksamheternas ökade kostnader. Omfördelningen föreslås bli enligt följande:

Kommunstyrelsen föreslås utökad kommunbidrag på: 11,4 miljoner kronor för ökade kostnader IT-säkerhet, friskvårdsbidrag samt plan och exploateringsarbeten.

Barn- och utbildningsnämnden 4,5 miljoner för ökade kostnader kopplat till fristående aktörer samt hyra för yrkesutbildning och internationell grundskola.

Socialnämnden föreslås få 6 miljoner kronor för ökade hyreskostnader.

Infrastruktur- och servicenämnden: utökad bidrag på sammanlagt 14,6 miljoner kronor för bekämpning av invasiva arter och multikortet samt att överskottet med 10 miljoner kronor föreslås kvarstår inom förvaltningen för att kompensera för den ogynnsamma kostnadsutvecklingen inom fastighetssektorn.

Miljö – och byggnadsnämnden 0,5 miljoner kronor för bostadsanpassning.

Förslaget har tagits fram i bred samverkan mellan förvaltningarna och är avvägt för att tillgodose de behov som verksamheterna ser inför 2024.

Även inom investeringsbudget föreslås vissa ändringar. Kommunstyrelsens (tillhörande förvaltnings) investeringsram föreslås utökas med sammanlagt 15 miljoner kronor för att säkerhetsanpassa lokaler samt anpassning på grund av kostnadseffektiviseringar. Infrastruktur- och servicenämnden föreslås få 7,7 miljoner kronor för att byta ut armaturer i Porsöhallen samt att konvertera uppvärmningen vid Flygteknikcentrum från direktel till fjärrvärme.

Se föredragningslista

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070 228 77 51

Sidan uppdaterades den 1 november 2023