Pressmeddelande kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 14 ärenden, bland annat markanvisningar , elitsponsring och ägardirektiven till de kommunala bolagen.

Markanvisningar och överlåtelse

Utskottet ställde sig bakom förslaget till att överlåta fastigheten Ullstrumpan 1 i Kronandalen till byggföretaget Nåiden. Aktören avser att bygga ett parkeringshus som möjliggör för parkeringsplatser inom stadsdelscentrum i Kronandalen, vilket leder till ett utbud av nya bostäder samt lokaler för olika verksamheter.

– Det är viktigt att bygget av parkeringshus på Kronan äntligen kommer igång, säger Carina Sammeli.

Utskottet behandlade två markanvisningar som kommunstyrelsen ska besluta om.

En markanvisning gäller del av Innerstaden 2:1, Landsgatan. Området ligger i korsningen mellan Kungsgatan och Gammelstadsvägen ungefär i höjd med Stadsvikens hälsocentral. Byggaktören H & J Arkitekter Ingenjörer AB föreslås få markanvisning för bostadsbebyggelse med ca 40 lägenheter.

HÖ Allbygg AB får förlängd markanvisning till fastigheten Björkskatan 1:843 tom sista april 2024. Området är beläget mellan Vårvägen och Midsommarvägen.

Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen

Arbetsutskottet behandlade förslag till ändringar i ägardirektiven till Luleå kommunföretag AB och de kommunala bolagen Luleå Business Region, Luleå Energi, Luleå Miljöresurs (Lumire), Lulebo, Luleå Lokaltrafik, Luleå Hamn och Nordiskt flygteknikcentrum. I ägardirektivet framgår vad ägaren Luleå kommun via bolaget kommunföretag förväntar sig samt konkretiserar verksamhetsmålen för bolagen.

Nytt i Lulebos ägardirektivet är till exempel att bostadsbolaget ska tillhandahålla bostäder i Luleås stadsdelar och landsbygd samt att ge förtur till våldsutsatta kvinnor. Nytt i Luleå Energis direktiv är att verka för en ökad energiproduktion och att producera egen energi. Luleå Energi ska tillsammans med Lumire utveckla och bidra till lösningar för tekniskt vatten specifikt inom Luleå industripark.

– Bolagen har en central roll i att ställa om samhället och bidra till den gröna omställningen, så därför vill vi tydliggöra det i ägardirektiven, förklarar Carina Sammeli.

Elitsponsring

Utskottet beslutade om att sponsra de fyra elitlagen i hockey och basket med 300 000 kronor vardera. Luleå kommun sponsrar både dam- och herrlag med exakt samma belopp sedan 2013. Elitlagen bidrar genom sin prestation att Luleå kopplas ihop med elitresultat och idrottslig bredd. I utbyte mot detta får kommunen exponeringsytor och ambassadörsskap.

Bland övriga ärenden:

  • Utskottet föreslår att fullmäktige avslår en motion från SD som kräver att Luleå kommun ska avsluta Fairtrade. Motionären anser att kommunen borde i rådande läge med lågkonjunktur och stigande räntekostnader i första läget handla närproducerade eller svenska varor. Luleå kommun är certifierad som en Fairtrade City. Fairtrade-certifieringen betyder att varor som kaffe, te och bananer är producerade med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.
  • En motion från Liberalerna att utreda en högstadieskola i Antnäs har inkommit där motionären skriver att i och med att Luleå ska växa är det naturligt att även landsbygden kommer att växa. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att i nuläget inte initiera ytterligare skolstrukturutredningar. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 28 augusti 2023