Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 9 februari behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt tolv ärenden som går till socialnämnden för beslut 23 februari. Bland annat ansökan om statsbidrag för ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg bestående av åtta delprojekt. Dessutom ett ärende om verksamhetsbidrag till kvinnojouren Iris för 2023

Förslag till projekt för att utveckla arbetslivet inom vård, stöd och omsorg

Socialförvaltningen föreslår till socialnämnden att söka statsbidrag till följande projekt om 12,8 miljoner kr för att stärka arbetslivet för personal inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Nya arbetstidsmodeller, 2 mkr

Från och med oktober 2023 tillkommer förändringar i lagstiftningen som påverkar schemaläggning.

– Schemaläggning är en stor arbetsmiljöfråga och utmaningarna är stora inom verksamheter som inte har ett jämt behov över dygnet, säger Nina Lind, HR-chef på socialförvaltningen.

Projektet ska titta på schemaläggning och arbetstidsförläggning samt även metoder för att minska långturer och delade turer.

Förbättrad introduktion, 4 mkr

Konkurrensen om personal hårdnar och tillgången till färdigt utbildad personal minskar. En bra introduktion är en förutsättning till god omvårdnad och arbetsmiljö så att personal stannar kvar. Satsningar behövs för att lära upp nya medarbetare.

– Projektet ska ta fram former för utbildning och introduktion på arbetsplatsen samt satsningar på arbetsplatser som blir specialiserade på att lära upp nya medarbetare, säger Nina Lind.

Utbildning på lätt svenska samt vidareutbildning av handledare är även det viktiga delar i en bra arbetsplatsintroduktion.

Övriga delprojekt

  • att utveckla former för psykosocialt stöd i vardagsarbetet, 1,6 mkr
  • att införa ett nytt sätt att göra riskbedömningar inom hemsjukvården, 500 tkr
  • arbetsmiljöcoaching för chefer och arbetsgrupper, 500 tkr
  • öka kunskaperna om villkor för ett långt arbetsliv, exempelvis roller och uppgifter så att personal som vill, kan jobba längre som senior medarbetare, 2 mkr
  • arbetstekniska hjälpmedel i hemtjänst och hemsjukvård, 1 mkr
  • att utveckla nya arbetsprocesser, 1,2 mkr

– Kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom vård, stöd och omsorg är en av socialnämndens mest prioriterade frågor och de projekt som nu föreslås blir en betydande del av det arbetet, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande

Projektförslagen har tagits fram i samarbete med berörda enhetschefer samt fackliga parter. Beslut tas i socialnämnden 23 februari.

Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren Iris

Socialnämnden föreslås bevilja kvinnojouren bidrag om totalt 1,1 miljoner kr för personalkostnader och lokalhyra, reparation och underhåll samt kostnader för verksamhet.

Kvinnojouren Iris verksamhet hjälper och stödjer kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring. Kvinnojouren Iris bedriver lägenheter där våldsutsatta kvinnor och barn kan vistas och har i dagsläget två anställda. I kvinnojourens verksamhet finns flera arbetsgrupper som tjejjouren Iris, tantjouren Iris, Aktivistas och juridikjouren.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 9 februari. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Nina Lind, HR-chef, socialförvaltningen, 0920-45 30 00

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 9 februari 2023