Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Rivning av mindre hus i Cederparken/Seminarieparken, avsmalnande av Trolltjärnsvägen— det är två av de 5 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 10 november.

Rivning av byggnaden i Cederparken / Seminarieparken

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta om rivning av byggnaden i Cederparken / Seminarieparken i kvarteret Cedern på Östermalm.

Byggnaden är byggt på 1960-talet och i mycket dåligt skick och används inte i någon verksamhet idag. Omgivande yta är planlagd som park, allmän plats och mark för idrottsändamål och ytan där byggnadens står kommer att återställas till grönyta.

Nämndinitiativ (S) - Om att smalna av Trolltjärnsvägen

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att nämndinitiativet är besvarat med anledning av pågående arbete med att reinvestera i Trolltjärnsvägen.

Trolltjärnsvägen är planerad att byggas om och smalnas av. Målet är att skapa en utformning som är bättre anpassad till 30 km/h och som gör att efterlevnaden av hastigheten hos fordonsförare förväntas bli högre. Preliminärt förväntas ombyggnationen starta under 2024 och i samband med det ses även gång- och cykellösningar samt kollektivtrafik över.

E-förslag om gångbro över kanalen vid Kust-stad 3

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att avslå förslaget till dess förutsättningar för Norrbottniabanans dragning fastställts.

Förslaget föreslår att kommunen beslutar om en gångbro över kanalen vid Kuststad 3 för att möjliggöra logistik för båtägare och sammanbinda strandpromenad Södra Hamn med Svartöbrinken. E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader och har samlat in 113 röster.

E-förslag - Gatubelysning Porsön -Björkskatan samt Notviken – Storheden

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att avslå e-förslaget om vägbelysning Porsön-Björkskatan samt Notviken-Storheden då ingen av de föreslagna sträckorna uppfyller något av kriterierna för åtgärder utifrån bedömning av trafikmiljöns svårighetsgrad.

E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader och har samlat in 94 röster

E-förslag om skräpkorgar i Rutvik

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att avslå e-förslaget om fler skräpkorgar i Rutvik i avvaktan på resultat av den pågående översynen och framtagning av riktlinjer som tar hänsyn till placering för drift hela året, arbetsmiljö för de som tömmer skräpkorgarna, med mera.

Förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader och samlat in 99 röster.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 november 2022