Utskottet: avsiktsförklaring med SSAB och detaljplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag 24 ärenden. Det första var en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun med de tre helägda bolagen Luleå Energi, Luleå Hamn och Lumire och SSAB.

Parterna förbinder sig att skapa långsiktiga och hållbara helhetslösningar för den fossilfria omställningen. Områden som berörs är lager och godsflöden, väg och järnväg, restenergi, vatten vid Luleå industripark, som är SSAB:s befintliga område plus nya industrimarker på Hertsön. Förklaring ska gälla tom 2030. Läs mer om detta i en tidigare nyhet.

Satsning på spelindustrin

Utskottet beslutade om två nya projekt kopplade till spelindustrin. Kommunen medfinansierar projektet Game Attraction North med maximalt 2,45 miljoner kronor under åren 2023–2025. Projektet syftar till att skapa en livskraftig och växande spelbransch i Norrbotten och Västerbotten. Primär målgrupp för projektet är små och medelstora företag inom spelbranschen och fokuserar på nyetablering, expansion, innovation och minskad ojämlikhet.

– Spelbranschen är Sveriges mest växande bransch. Det är ett nav runt oss, med befintliga kluster i Boden och Skellefteå. De kreativa näringar är väldigt viktiga, dels för att attrahera talanger till Luleå, dels för att signalera till unga som är intresserad av spelutveckling att det går jättebra att jobba med spelutveckling i Luleå, förklarar Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet Intersective Game får maximalt 825 000 kronor och går ut på att förbättra innovationskapaciteten i Norrbotten och Västerbotten, bland annat genom att skapa innovationsmiljöer och testbäddar där spelbolag i skärningspunkter med andra sektorer kan bidra till innovation, teknik och tjänsteutveckling.

Detaljplan för ny förskola och parkeringshus på Kronan

En ny detaljplan föreslås att tas fram för fyra kvarter i det nya bostadsområdet Kronan. Det huvudsakliga syftet med planuppdraget är att möjliggöra en ändrad markanvändning för byggnaden C7 i kvarteret Terränglöparen för att underlätta försäljning, samt möjliggöra en ny placering av förskola/skola i nästintill liggande kvarter.

– Det behövs ny förskola på Kronan när fler flyttar in i Kronandalen, men för det behöver vi se över detaljplanen för att hitta en bättre tomt till förskola än C7, säger Carina Sammeli.

Planuppdraget ska även möjliggöra för ett parkeringshus på en större yta än vad som medges i gällande detaljplan.

Detaljplan för Klubbviken klar

En ny detaljplan för Klubbviken, Sandön, har tagits fram som kommunfullmäktige föreslås besluta om. Kommunen sålde turist- och badanläggningen Klubbviken 2019 och köparen önskade utveckla verksamheten med fler stugor, service- och konferensanläggning. Detaljplanen möjliggör både att verksamheten utvecklas och höga naturvärden skyddas.

– Klubbviken är en pärla i skärgården, med sin närhet till stan och hög tillgänglighet för många att få uppleva skärgården. Det är skönt att äntligen få detaljplanen på plats och ta nästa steg i utvecklingen, förklarar Sammeli.

Förslag till detaljplan reglerar att badstranden förblir allmän plats och att besöksanläggningen kan utökas med totalt cirka 1800 kvadratmeter. Eftersom stora naturvärden berörs har även en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Detaljplan för Mjölkudden ska tas fram

Lulebo avser förtäta ett område på Mjölkudden och ansöker om en ny detaljplan. Fastigheten ligger i närheten av Mjölkuddens centrum. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av bostadsbebyggelse. Lämplig exploateringsgrad och typ av bostadsbebyggelse ska utredas under planarbetet.

Ändrad detaljplan Sundsgården

Rikshem vill utveckla den centralt belägna fastigheten Sundsgården 4 på Östermalm och har ansökt om ändrad detaljplan samt delvis utökad byggrätt för bostadsändamål, kontor, vård och centrumverksamhet. Fastighetsaktören vill bygga hyresrätter vid Sundgården, men även i fortsättningen kunna erbjuda centrala vårdverksamheter, beroende på framtida behov inom vård- och omsorg.

Motioner från partier

Arbetsutskottet har även sex motioner på dagordningen. Bland annat en motion (KD) om att utreda lämpliga platser för hundrastgårdar, en motion (L) om att införa gratis bad för unga, en motion (MP) om mer plats för cykel.

Arbetsutskottet beslutade medfinansiering av följande projekt:

  • Aktiviteter för vätgas inom projektet CH2ESS med 600 000 kronor under 2023–2025
  • Arktisk Hållbar KonkurrensKraft och Attraktion (AHKKA) med maximalt 310 000 kronor under 2023–2025.

Kontaktperson:

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 1 november 2022