Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 20 juni

Den 20 juni behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott totalt 11 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till en gemensam regional avsiktsförklaring om samverkan, före under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län. De ska även behandla 4 politiska motioner.

Avsiktsförklaring om regional samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en avsiktsförklaring som rör samverkan före, under och efter en samhällsstörning i Norrbottens län. Syftet är att konkretisera och stärka arbetet inom samhällsskydd och beredskap i Norrbottens län.

Samverkan omfattar skydd mot olyckor, krisberedskap, krisstöd, kriskommunikation, samband, informations- och cybersäkerhet, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Avsiktsförklaringen gäller fem år från tecknande.

Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget. Ärendet ska därefter vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Politiska motioner

Arbetsutskottet ska vid nästa sammanträde behandla fyra politiska motioner enligt följande:

Motion (C, L, SJVP, KD) om att införa ett hållbarhetsråd.

Enligt föreslaget skulle ett hållbarhetsråd bidra med kompetens genom att bli remissinstans i strategiska frågor som rör exempelvis klimat- och miljöområdet. Rådet föreslås bestå av en resursstark grupp i vilken kommunstaben och politiken finns representerad. Kommunstabens förslag till beslut är att avslå motionen.

Motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun.

Enligt förslaget ska kommunstaben, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, få i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för insektshotell till kommunens förskolor och skolor. Syftet är att öka antalet pollinerande insekter och därmed gynna den biologiska mångfalden, samtidigt som det blir ett pedagogiskt studieobjekt för barn. Kommunstaben föreslår att delvis bifalla förslaget.

Motion (L) om införande av digital trygghetsåtgärd.

Liberalerna, tillsammans med Centern, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet har lämnat in en motion om att utreda möjlighet till digital tjänst för medborgare att kunna rapportera in platser som förknippas med otrygghet. De anser att en digital tjänst där medborgaren direkt kan visa på plats och upplevd känsla, kan vare en viktig del i kommunens trygghetsskapande arbete. Kommunstaben föreslår att motionen ska bifallas.

Motion gällande Ormbergets liftsystem.

Ingrid Vesterlund (-) har lämnat in en motion gällande Ormbergets liftsystem. Motionären anser att Ormberget är en fin friluftsanläggning som ligger bra till i stadsmiljön och är flitigt besökt av olika målgrupper. Motionären föreslår en total översyn över liftsystemet och nämner bland annat reparationer och ny eldragning. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avslås, med hänvisning till att periodiskt underhåll av liften redan utförs.

Bland övriga ärenden

  • Upphandling mejeriprodukter. Uppdraget omfattar mejeriprodukter till Luleå kommuns enheter, med avtalsstart 1 januari 2023. Avtalsvärdet uppgår till 36 MSEK över en period på fyra (4) år.

  • Förslag till beslut gällande konsekvenser av preliminära ramar 2023–2025 för kommunstyrelsen-kommunstaben

  • Information om Luleå kommuns parkeringsnorm

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Länk till ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 20 juni Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 15 juni 2022