Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april

På sammanträdet den 11 april behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 9 ärenden. Bland annat en ny detaljplan för bostäder på Notviken, samt två politiska motioner. Utskottet beviljade även ett bidrag till agility-eventet Luleå Open.

Ny detaljplan för del av Notviken 4:40

Kommunen har fått in flera ansökningar om direktanvisning för området sydväst om den så kallade Rostbollen, The Opposite Sphere. Områdets areal är ca 3 hektar och ägs av Luleå kommun.

Arbetet med nya bostäder i området ska inledas med ett planarbete. En ny detaljplan för området syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Förslaget bedöms vara i enlighet med gällande översiktsplan.

Utskottet ställde sig bakom förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Notviken 4:40.

– Vi behöver fler nya bostäder i Luleå och ser fram emot att inleda planarbetet på Notviken, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Politiska motioner

Utskottet hanterade två politiska motioner vid dagens sammanträde.

(C) har lämnat in en motion som föreslår att en infrastrukturplan för laddstationer för el- och laddhybridbilar vid kommunens alla arbetsplatser ska tas fram.

Utskottet valde att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

(V) har lämnat in en motion gällande kollektivtrafiken i Luleå kommun. Motionären föreslår att Luleå kommun ska arbeta för att kollektivtrafiken på Luleås landsbygd ska ingå i LLT:s linjenät, samt att integrationen av landsbygdstrafiken ska ske med bibehållen enhetstaxa i LLT:s linjenät.

Utskottet valde att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Finansiering av eventet Luleå Open

Luleå kommun har fått in en ansökan om bidrag för genomförande av agilitytävlingen Luleå Open. Det är en tävlingsform och nivå som för första gången arrangeras i norra Sverige. Stödet avser del av kostnader i samband med evenemanget. Tävlingen genomförs på Bergnäset i Luleå 26-28 augusti i år och målgruppen är agilityaktiva i både Sverige och andra länder.

Styrgruppen för evenemang ställer sig positiva till att Luleå får stå värd för denna typ av arrangemang. Utskottet beslutade att finansiera Luleå Open Agility (2022), med maximalt 34 000 kronor. Medel anvisas från anslaget för evenemang.

– Intresset för agility ökar i hela landet och det här är en tävling som vi gärna välkomnar till Luleå, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden:

  • Information om Arctic Business
  • Redovisning av motioner per mars 2022

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 11 april 2022