Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april

På sammanträdet den 11 april behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott 9 ärenden, bland annat en ny detaljplan för bostäder på Notviken, samt två politiska motioner. Utskottet föreslås bevilja ett bidrag till agility-eventet Luleå Open.

Ny detaljplan för del av Notviken 4:40

Kommunen har fått in flera ansökningar om direktanvisning för området sydväst om den så kallade Rostbollen, The Opposite Sphere. Ansökningarna har inkommit både från bolag som är etablerade i Luleå och bolag som vill etablera sig i kommunen. Samtliga har avsett bostadsbebyggelse. På grund av det stora intresset har kommunen bedömt att det är mer lämpligt att gå vidare med ett jämförelseförfarande än en direktanvisning.

Arbetet ska inledas med ett planarbete. En ny detaljplan för området syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse samt eventuellt annan kompletterande service till området. Syftet med detaljplanen är även att säkerställa en lämplig trafikhantering och struktur. Områdets areal är ca 3 hektar och ägs av Luleå kommun. Förslaget bedöms vara i enlighet med gällande översiktsplan.

Utskottet föreslå besluta att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Notviken 4:40.

Politiska motioner

Utskottet ska hantera två politiska motioner vid nästa sammanträde.

(C) har lämnat in en motion som föreslår att en infrastrukturplan för laddstationer för el- och laddhybridbilar vid kommunens alla arbetsplatser ska tas fram.

Kommunstaben föreslår att motionen ska bifallas då den kan hanteras av stadsbyggnadsförvaltningen, inom ramen för arbetet med ”satsning på fossilfria tjänstefordon”.

(V) har lämnat in en motion gällande kollektivtrafiken i Luleå kommun. Motionären föreslår att Luleå kommun ska arbeta för att kollektivtrafiken på Luleås landsbygd ska ingå i LLT:s linjenät, samt att integrationen av landsbygdstrafiken ska ske med bibehållen enhetstaxa i LLT:s linjenät.

Utskottet föreslås avslå motionen. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Finansiering av eventet Luleå Open

Arrangören Enya Habel AB, tillsammans med Bergnäsets AIK (BAIK) och med support av brukshundsklubbar i Norrbotten, ansöker om bidrag för genomförande av agilitytävlingen Luleå Open. Det är en tävlingsform och nivå som för första gången arrangeras i norra Sverige. Tävlingarna kommer att hållas på BAIKs arenaområde på Bergnäset. Stödet avser del av kostnader i samband med evenemanget. Tävlingen genomförs i Luleå 26-28 augusti i år och målgruppen är agilityaktiva i både Sverige och andra länder.

Styrgruppen för evenemang ställer sig positiva till att Luleå får stå värd för denna typ av arrangemang. Utskottet föreslås besluta att finansiera Luleå Open Agility (2022), med maximalt 34 000 kronor. Medel anvisas från anslaget för evenemang.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Länk til kallelse Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 6 april 2022