Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

På sammanträdet den 28 mars behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott 22 ärenden. Bland annat finansiering av nya Hertsöskolan samt nytt sätt att hantera förslag från medborgare.

Finansiering av nya Hertsöskolan

Arbetet med att förbereda för en ny 4-9-skola på Hertsön pågår. Förutom skola ska byggnaden även innehålla bibliotek, fritidsgård och en fullstor sporthall.

De nya lokalerna och utomhusmiljöerna ska anpassas till dagens behov utifrån hållbarhet, attraktivitet och även ge utrymme för tillväxt. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet på måndagens sammanträde.

Kommunstaben föreslår att investeringen för skolan, tillsammans med bibliotek, fritidsgård, utomhusmiljö och en sporthall får uppgå till högst 350 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden får cirka 17 miljoner kronor mer per år i kommunbidrag under 2022 till 2024 för att täcka merkostnader för inhyrning av moduler till Hertsön.

Utökat kommunbidrag för barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för ökade hyreskostnader ska beslutas i i strategisk plan och budget för 2024–2026.

Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Se tidigare nyhet Länk till annan webbplats.

Nytt sätt att hantera förslag från medborgare

Ett nytt arbetssätt för att omhänderta medborgares tankar och idéer om hur Luleå kommun kan utvecklas ska ersätta dagens e-förslag. Det föreslår kommunstaben. Arbetsutskottet ska ta ställning till förslaget som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstaben föreslår att en arbetsgrupp med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstaben får i uppdrag att omhänderta förslagen från medborgarna.

Två miljoner kronor per år avsätts under 2022 till 2024 för att inkomna förslag ska kunna genomföras och ytterligare 500 000 kronor avsätts till årlig driftskostnad.

Avdelningschefen för demokrati och samhälle får delegation att bifalla eller avslå inkomna förslag samt att fördela medel. Förslag som innebär stora investeringar och är av mer omfattande karaktär omhändertas i samband med strategisk plan- och budget.

Bakgrunden till förslaget är en utvärdering av dagens hantering av e-förslag som visar att det finns intresse av att lämna in förslag, men att få förslag genomförs. En vanlig orsak till att förslag avslås är att den nämnd som fattar beslut inte har någon budget avsatt för att genomföra förslaget.

Det nya arbetssättet föreslås gälla från den 1 september 2022 och ska utvärderas under hösten 2024. Nuvarande möjlighet att lämna in e-förslag upphör den 1 maj.

Förlängd markanvisning till Magnolia Bostad

Magnolia Bostad fick i juni 2021 markanvisning för att bygga 116 hyreslägenheter i blandade storlekar på kvarteret Skidan i Kronandalen.

Undersökningar i marken har visat på föroreningar som måste saneras innan bygget kan påbörjas. Därför föreslår kommunstaben att markanvisningsavtalet förlängs till och med 31 december 2022. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Bland övriga ärenden

  • Information om H2 Green Steel
  • Motion (MP) om mer plats för cykel
  • Motion (C) om att söka medlemskap i WHO-nätverk
  • Uppsikt över kommunala bolag

Se kallelsen

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 23 mars 2022