Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskottet ställde sig idag bakom förslag till avsiktsförklaring mellan kommunen, Luleå Hamn och H2 Green Steel gällande hamnens utveckling. Utskottet beslutade också att gå vidare med förslaget om att bygga en samhällsmast på Storbrändön vilket skulle innebära bättre mobiltäckning i skärgården.

Totalt behandlades 11 ärenden, bland dessa även förslag om fossilfria tjänstefordon samt information om Trekanten.

Avsiktsförklaring om hamnens utveckling

För att hantera de varuvolymer som ska transporteras till och från H2 Green Steels anläggning i Boden behöver infrastrukturen och utrustningen i Luleå hamn utvecklas. Luleå kommun, Luleå Hamn och H2 Green Steel Boden AB har med anledning av detta tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring gällande samarbete kring hamnens utveckling.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde godkänner avsiktsförklaringen, samt att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur en järnvägskoppling mellan Malmbanan och Luleå hamn kan utformas för att möjliggöra allmän tillgänglighet för nuvarande och framtida aktörer som behöver åtkomst till hamnen.

– Det är mycket viktigt att hamnen fortsatt är en allmän hamn och att vi kan möta H2 Green Steels behov av logistik via hamnen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli.

Bättre mobiltäckning i skärgården

Fungerande telefoni är en viktig säkerhetsfråga för alla som vistas i skärgården, och digital kommunikation är en viktig jämlikhets- och demokratifråga. I Luleå skärgård har bofasta, stugägare och besöksnäringen påtalat kapacitetsproblem och bristen på fungerande telefoni.

Luleå kommun ingår i projektet Fulltäckning som ägs av Luleå tekniska universitet och vars syfte är att minska den digitala klyftan mellan stad och landsbygd. Projektet föreslår nu att en samhällsmast sätts upp på Storbrändön. En samhällsmast är en mobilmast som är helt eller delvis offentligt finansierad i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga mobilmaster.

Förslaget skulle innebära att besökare i skärgården får bättre mobiltäckning, och fast- och fritidsboende får möjlighet till fast mobilt bredband via mobilnätet.

Kommunstaben anser att insatserna i projektet ligger i linje med beslutade strategier som Bottenvikens skärgård och Vision 2040 och föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1,2 miljoner kronor för delfinansiering av samhällsmast på Storbrändön. Det under förutsättning att minst en tjänsteleverantör ansluter sig till masten. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

– Vi bryter ny mark med detta projekt, då vi som en av få kommuner i Sverige provar om samhällsmast är lösningen på dålig mobiltäckning i glesbefolkade områden, säger Carina Sammeli.

Satsning på fossilfria tjänstefordon

Luleå kommun har i visionen för 2040 antagit nio övergripande mål kopplade till Agenda 2030. Ett av målen är att Luleå inte ska ha någon påverkan på klimat år 2040. Ett sätt för kommunen att minska utsläppen från transporter och resor är genom omställning till elfordon och ökad användning av tjänstecyklar. För att en övergång till fler elfordon ska kunna ske behövs en laddinfrastruktur.

Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige beviljar stadsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor per år under 2022 och 2023 för att bygga laddinfrastruktur för kommunens tjänstefordon, samt 350 000 kronor i utökat kommunbidrag för kommande driftskostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget samt beslutade att bevilja ca 2,2 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för två projektledare till stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det här är helt i linje med kommunens målsättning att drastiskt minska klimatpåverkan från egna resor och transporter. Vi behöver få in fler tjänstebilar som drivs av el, och vi behöver hitta ett smart sätt att använda tjänstecyklar, säger Carina Sammeli.

Årsredovisning 2021

Kommunens årsredovisning för 2021 visar bland annat ett överskott på 368 miljoner kronor, att befolkningen ökade med 318 personer till 78 867 invånare samt att investeringsnivån sjönk med 225 miljoner kronor mellan år 2020 och år 2021 till 379 miljoner kronor.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att godkänna årsredovisningen. Beslut fattas av kommunfullmäktige.
Läs mer Länk till annan webbplats.

Information om trekanten

För ungefär ett år sedan presenterade kommunen en förstudie om området Trekanten i Luleå centrum. Förstudien visade bland annat att det är möjligt att placera Luleå Energis fördelningsstation på platsen och samtidigt utveckla Trekanten till en publik mötesplats. Läs mer Länk till annan webbplats.

Våren 2021 startade arbetet med detaljplanen för Trekanten och idag fick arbetsutskottet information om hur arbetet fortlöper. Det är många aspekter som måste vägas mot varandra innan kommunen kan presentera ett förslag till detaljplan. Bedömningen just nu är att ett detaljplaneförslag kan gå ut på samråd under kvartal två eller tre i år.

Bland övriga ärenden

  • Motion (L) om att bevara gamla Rådhuset. Arbetsutskottet yrkar i första hand bifall till att utreda möjligheten att ge rådhuset status som ett av Norrbottens byggnadsminnen. I annat fall bifall till att starta en process om att kulturmärka byggnaden. Beslut fattas av kommunfullmäktige.
  • Motion (-) om att införa frågestund med kommunalrådet. Arbetsutskottet yrkar avslag.
  • Information om riktlinjer för bostadsförsörjning som är ute på remiss mellan 4-25 mars.
  • Remissvar angående Säkerhet och tillgänglighet vid val.

Länk till föredragningslista

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 14 mars 2022