Ärende inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Nytt strövområde på Porsön, nya belysningsstolpar i byarna, försäljning av fastighet på Sandgatan 32 – det är några av de 12 ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 17 mars.

Nytt strövområde på Porsön

Ett e-förslag som föreslår att kommunen gör ett strövområde mellan Berget, Sundet och snötippen på Porsön har kommit in. Förslaget har fått 132 röster.

Förslagsställaren menar att området kan bli ett trevligt strövområde om det rustas upp och gallras. Skogen är variationsrik och innehåller både skog med höga naturvärden som kan bevaras och delar som kan gallras och göras mer tillgänglig. Förslagsställaren föreslår att en parkering i anslutning till bron över Holmsundet för att göra området mer tillgängligt.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att e-förslaget är bra och inte medför avvikelse i skogsskötselplanen för området. Förslaget ligger även i linje med utvecklingsplanen för området.

Igångsättningstillstånd för nyinvestering belysning byar

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om igångsättningstillstånd för nya belysningsstolpar i byarna Ale, Alvik, Solberg samt Gäddvik. Under 2022 ska Trafikverket påbörja ombyggnationer av väg 582 mellan Alvik och Selet. Luleå kommun har idag belysning efter vägen främst vid Ale och för att kunna behålla belysningen måste Luleå kommun bygga nytt. Projektet är planerat att utföras tillsammans med Trafikverket och flera nätägare.

Projektets omfattning är följande:

 • Ale - 30 belysningsstolpar och 1400 meter ledning
 • Alvik - ny ledning för att knyta ihop Luleå kommuns belysning
 • Solberg - 5 belysningsstolpar, 1 nytt skåp och 800 meter ledning
 • Gäddvik - 4 belysningsstolpar och 300 meter ledning

Försäljning av Sandgatan 32

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att besluta om att sälja fastigheten Verkstaden 12 på Sandgatan 32. Den föreslås säljas med befintlig hyresgäst. Fastigheten är byggd 1932 och är markerad som kulturhistorisk byggnad i detaljplan vilket innebär att byggnaden inte får rivas eller förvanskas.

Fastigheten är i två plan med källare och har tre lägenheter som är i mycket stort behov av renovering. Det är enbart lägenheten på nedre plan som har en hyresgäst då lägenheterna på den övre våningen är i mycket dåligt skick.

Bland övriga ärenden

 • Igångsättningstillstånd gällande samordning Kronandalen 2022
 • Igångsättningstillstånd för VA och gata i Kronandalen
 • Igångsättningstillstånd gällande nya högspänningstransformationer Uddebo avloppsreningsverk
 • Igångsättningstillstånd gällande överföringsledning dricksvatten Råneå
 • Ekonomisk särredovisning VA 2021
 • Försäljning föreslås av kommunala bostadsrättslägenheter
 • Inplaceringar för nya mobilbasstationer/antenner

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 11 mars 2022