Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2022

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sitt sammanträde. På dagordningen fanns fem ärenden, varav ett ärende utgick. Arbetsutskottet beslutade bland annat om ett nytt planuppdrag för en centrumfastighet, samt behandlade en motion om uppföljning av privata aktörer som utför kommunala angelägenheter.

Nytt planuppdrag för centrumfastighet

2013 fick H&J Arkitekter och Ingenjörer AB markanvisning för en fastighet som ligger i anslutning till Landsgatan, Kungsgatan och Gammelstadsvägen i bostadsområdet Charlottendal. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, bland annat när det gäller trafikbuller. Det innebär att Luleå kommun behöver besluta om ett nytt planuppdrag för att kunna ta fram förslag till detaljplan utifrån de nya bestämmelserna om buller.

Detaljplanen ska pröva om området är lämpligt för ny bebyggelse. Bedömningen är att det går att bygga cirka 40 bostäder i två huskroppar på fem respektive sju våningar.

Trots att det gått ett antal år sedan tilldelningen av markanvisning så ligger ett byggprojekt en bit framåt i tiden. Anledningen är kopparnätets ledningar i marken som i dagsläget förhindrar ett bygge, men som kommer tas ur drift kring år 2027.

Arbetsutskottet beslutade ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att både ta fram förslag till ny detaljplan och därefter fatta beslut om antagande av detaljplan.

– Detta är ett gammalt planuppdrag som vi nu har förnyat för att ny lagstiftning gällande buller ska kunna användas. Intresset för att bygga i Luleå är fortsatt stort, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Motion (KD) om uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Syftet är förbättra uppföljning och kontroll, att öka insynen i privata utförares verksamhet och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när kommunen anlitar privata utförare.

Luleå kommun har ännu inte antagit ett sådant program och motionären anser att det ska genomföras. Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen vilket skulle innebära att kommunstaben tar fram ett förslag till program för mandatperioden 2022–2026.

– Det är självklart att vi ska ta fram ett program för mål och riktlinjer i verksamhet som utförs av externa, privata utförare, säger Carina Sammeli.

Övriga ärenden:

  • Luleå kommuns remissvar angående Trafikverkets rapport om beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. Trafikverket föreslår ingen förändring när det gäller Kallax flygplats befintliga status som beredskapsflygplats.
  • Förslag till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
  • Informationen om arbetet med detaljplanen för Trekanten utgick på grund av sjukdom.

Länk till föredragningslista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 14 februari 2022