Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 31 januari 2022

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott sitt sammanträde i Luleå. Totalt 16 ärenden behandlades vid dagens möte. Utskottet godkände bland annat en ny detaljplan för Hertsöskolan och behandlade fyra markanvisningsärenden för Kronandalen.

Ny detaljplan för del av Hertsön 11:748, Hertsöskolan

Hertsöskolan har i dag 380 elever i årskurserna 4-9, med lokaler för skola, bibliotek, fritidsgårds och idrottshall. Luleå kommun har beslutat att en ny skola ska byggas (Barn-och utbildningsnämnden 2021-11-17 § 143).

I dag godkände arbetsutskottet förslaget om att ta fram en ny detaljplan för Hertsöskolan. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling och utökning av skolans verksamhet med en ny skola, samt lokaler för bibliotek, fritidsgård och idrottshall. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Hertsön 11:748. Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande:

– Nu ska vi riva Hertsöskolan och bygga en ny skola. Det är viktigt att vi bygger efter våra nuvarande behov och vi vill därför göra det möjligt i detaljplanen, att bygga på andra sätt än som nuvarande byggnad ser ut.

Förlängning av markanvisningar Kronandalen, etapp 1

Luleå kommun föreslås förlänga två aktuella markanvisningar, båda gäller nya fastigheter i Kronandalen.

  • Heim Kronan 1 i Luleå AB Bolaget har erhållit bygglov för byggnation av flerbostadshus och radhus, beslutat 2018-02-20. Bygglovet har upphört att gälla i den del som avser uppförande av radhus. Bygglovet innebar uppförande av 10 radhus, vardera i tre plan med takterrass. Bolaget har för avsikt att lämna in ny bygglovsansökan under våren 2022.

  • Hyaderna Mark 2 AB erhöll markanvisning till fastigheten Kikaren 1 genom beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 70. Bolaget vill bygga flerbostadshus i fem våningar om totalt 80 lägenheter i spannet 1-5 rum och kök i bostadsrättsform. Bolaget har reviderat sitt tidigare inlämnade förslag och ansöker om förlängd markanvisning.

Arbetsutskottet godkände förslagen om förlängda markanvisningar, som i båda fallen ska gälla till och med 2022-08-31. Båda dessa ärenden ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

– Intresset för att bygga i Kronandalen är stort, men de aktörer som har haft markanvisningar sen tidigare har fått justera sina planer och då behöver vi förlänga markanvisningarna för att ge dem lite mer tid, säger Carina Sammeli.

Markanvisning till Nåiden Bygg AB av fastigheten Skidåkaren 1 inom Kronandalen etapp 1

Nåiden Bygg AB har presenterat ett förslag som innebär uppförande av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil. Ett antal av dessa ska utrustas för elbilsladdning.

Förslag till markanvisningsavtal har tagits fram där Nåiden Bygg AB erhåller markanvisning till fastigheten Skidåkaren 1. Arbetsutskottet godkände förslaget och ärendet går nu till kommunstyrelsen för beslut.

– Ett parkeringshus i denna del av Kronandalen är en viktig pusselbit i hur trafik och parkeringsbehoven i Kronandalen ska lösas, säger Carina Sammeli.

Markanvisning av fastigheterna Kompassen 1 och Liggunderlaget 2 inom Kronandalen etapp 2

Eljest AB vill bygga radhus på radhustomterna inom etapp 2 Kronandalen. Förslaget innebär uppförande av 10-12 radhus i varierande storlekar med barnfamiljer och äldre par som huvudsaklig målgrupp. Radhusen ska utformas med stadsmässig karaktär och intima gårdsmiljöer.

Kommunstaben föreslår i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen att Eljest AB, erhåller markanvisning till Kompassen 1 och Liggunderlaget 2 i enlighet med upprättat förslag till markanvisningsavtal. Utskottet godkände förslaget och ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut. Carina Sammeli:

– Vi vill se en varierad bebyggelse i Kronandalen och efter de flerfamiljshus som nu byggs är det välkommet att det även byggs radhus.

Övriga ärenden:

  • Information om Luleå kommuns arbete med platsvarumärket
  • Godkännande av förslag att anta Luleå kommuns remissvar om nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
  • Godkännande av remiss om länstransportplan för Norrbottens län perioden 2022-2033

Föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 31 januari 2022