Ärenden inför barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 februari 2021

Samtliga verksamhetsområden inom barn – och utbildningsförvaltningen redovisar en budget i balans. Det visar verksamhetsberättelsen för 2021 som är ett av de ärenden som lyfts vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2 februari.

– Det vi kan se är att covid-19 har bidragit till lägre kostnader under 2021. Några exempel är ersättningen för sjuklönekostnader i kombination med mycket låg tillsättning av vikarier. Sedan har vi också fått utökade statliga stöd kopplat till pandemin som har förbättrat ekonomin, exempelvis skolmiljarden, säger Maarit Enbuske, skolchef Luleå kommun.

Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett överskott mot tilldelat kommunbidrag. Redovisat överskott uppgick till 34,8 miljoner kronor.

Samtliga verksamhetsområden redovisar en budget i balans enligt följande:

  • förskolan +4,9 mkr,
  • grundskolan +0,4 mkr,
  • Resurscentrum +13,1 mkr
  • gymnasieskolan +12,1 mkr.

Inom alla verksamheter har pandemin bidragit till lägre kostnader. Utökade statliga stöd kopplat till pandemin har förbättrat ekonomin, exempelvis de 7 miljoner kronor som ingick i Skolmiljarden.

Minskade kostnader syns även inom måltidsverksamheten på grund av skolans distansundervisning under stor del av vårterminen inom gymnasieskola och grundskola, vilket medfört lägre personalkostnader och livsmedelskostnader. Det är också lägre kostnader än budgeterat för kompetensutveckling inom nämndens samtliga områden. Inom förskola och fritids var betydligt mindre barn inskrivna än prognosticerat.

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021.

Skolpeng för utlandsstudier

Ett annat ärende är medflytt av skolpeng vid utlandsstudier där en gymnasieelev planerar att studera ett år utomlands. Kommunen är inte skyldig att betala bidrag till studenter som är folkbokförda i Sverige och vistas utomlands för språkstudier. Många kommuner väljer dock att flytta med skolpengen för utlandsstudier.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår till nämnden att ta kostnaderna för eleven, för ett års studier eftersom förslaget är i linje med kommunens inriktning på internationalisering för att skapa en ledande nordlig region. Det skulle också bidra till att ge Luleås unga medborgare likvärdiga möjligheter som i andra kommuner.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår även att nämnden fortsättningsvis ska bevilja utlandsstudier för gymnasieelever vid svenska utlandsskolor om det, som i detta fall, handlar om maximalt ett års studier inom ett organiserat gäststudentprogram eller motsvarande.

Vidare föreslås att kommunen inte ska betala bidrag för dagliga resor eller stöd till inackordering vid denna typ av utlandsstudier.

Se ärendelistan Länk till annan webbplats.

 

Kontakt
Maarit Enbuske, skolchef, 0920 – 45 31 21
Helena Jensen, biträdande skolchef och avdelningschef HR/ekonomi, 0920 – 45 49 55

Sidan uppdaterades den 28 januari 2022