Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Upprustning av Porsö centrum, Lumires övertagande av vatten- och avloppsverksamheten samt ett antal e-förslag – det är några ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till vid årets första sammanträde den 13 januari.

Porsö centrum rustas

Upprustningen av Porsö centrum delas upp i två etapper och politikerna ska nu ta ställning till den första etappen som startar under 2022. Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 4,5 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Porsö centrum är i stort behov av renovering. Området är slitet och upplevs av boenden som en otrygg plats att vistas på, det visar bland annat de medborgardialoger som har genomförts. En utvecklingsplan för Porsön är under framtagande och samråd pågår fram till 31 januari. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 att utöka stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 med 15 miljoner kronor, specifikt riktad till upprustningen av Porsö centrum.

För att upprustningen ska kunna starta 2022 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att projektet delas upp i två etapper, där etapp ett omfattar de platser som är i störst behov av underhåll och som är rimligt att hinna med under 2022. I det ingår bland annat upprustning av Kunskapens bro, ny belysning samt ny markbeläggning längs stråket utanför ICA och vid Old Brodies.

Under våren 2022 kommer Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan att tillsammans ta fram ett förslag för nästa del av upprustningen av Porsö centrum. Dialoger kommer att hållas med barn och unga, lokala verksamheter och fokusgrupper.

VA-verksamhetens övergång till Lumire

Sedan den 1 januari har det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs AB (Lumire) ansvar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Vid arbetsutskottets sammanträde ska politikerna bland annat behandla ärenden kopplade till verksamhetsöverlåtelsen, inklusive fordonsgasproduktionen. Det gäller bland annat fullmakt och principer för övergången.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att Lumire AB ska ta över ansvaret för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden är kvar som VA-huvudman vilket innebär att anläggningstillgångarna är kvar i kommunen och att stadsbyggnadsnämnden även fortsättningsvis beslutar om VA-taxa, VA-plan samt investeringar i anläggningen som sedan utförs av bolaget.

Tidigare Lövskatans förskola rivs och gruppbostad byggs

Socialförvaltningen har behov av gruppbostäder under kommande år. Den tidigare förskolan på Lövskatan som nu står tom och ingår i kommunens lokalbank föreslås rivas och istället ska en gruppbostad byggas på platsen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att nämnden godkänner att byggnaden rivs.

Bland övriga ärenden:

  • E-förslag om mer belysning till lekparken/fotbollsplanen på Hällbacken (183 röster), förslag till beslut: bifall
  • E-förslag om att röja sly mot Björsbyfjärden på Porsön (166 röster), förslag till beslut: avslag
  • E-förslag om belysning strandpromenaden Tuna/Mjölkudden (106 röster), förslag till beslut: avslag
  • E-förslag om rondell vid Forskarvägen – Björkskataleden (101 röster), förslag till beslut: avslag

Kallelsen till sammanträdet

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 januari 2022