Projekt Gång- och cykelväg

Målet är att öka andelen resor som görs med cykel. Varje år satsar vi på att göra trafikåtgärder bland de befintliga gång- och cykelvägarna. Dessa syftar till att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten till olika målpunkter och till övriga cykelnätet.

Vi arbetar med gång- och cykelbanor i Luleå på flera olika fronter. Till exempel bygger vi om stråk och bygger nya gc-vägar varje år. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik. Allt för en tryggare trafikmiljö. Breddning av gång-och cykelväg är absolut nödvändig i syfte att hålla god standard och en trygg trafikmiljö för såväl fotgängare som cyklister.

Gång- och cykelvägsprojekt

Förkortningen GC-väg används ibland för gång-och cykelväg

2019-11-25
"Hälsans stig" - gång och cykelvägen som passerar Malmudden är avstängd under byggtiden av de nya bostadshusen vid Malmstranden.

Nya bostäder byggs

På området Malmstranden på Malmudden byggs fem bostadshus med 270 bostäder. Under hösten 2029 startade arbetet vilket medför en del byggstök och byggtrafik.

Av säkerhetsskäl stängs gång- och cykelvägen längs stranden då det inte är säkert att passera arbetsplatsområdet. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas främst till Brogatan.

Arbetstiden i området beräknas till 2023 (Observera att tidplanen kan ändras)

Vi ber om överseende för stöket och ber de gående och cyklisterna att ta någon av de övriga vägarna genom Malmudden under tiden.

Nytt övergångs­ställe på plats vid Örnäs- och Svartövägen. Under tiden det arbetas med en ny pumpstation vid Arontorpsviken inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken sker en del trafikomställningar för att upprätthålla säkerhet och trygghet för alla människor och djur som rör sig i området.


Nu finns ett nytt övergångsställe på plats vid korsningen Örnäsvägen och Svartövägen, som gränsar mot Bragegatan. Det nya övergångsstället kommer att vara på plats under cirka två års tid, och kommer att skapa större trygghet för de som passerar vägen.

Hösten 2024, tas gång-och cykeltunneln i bruk igen.

Anledningen till att ett nytt övergångsställe nu finns på plats är att den befintliga gång- och cykeltunneln som är placerad vid vattnet stängts av då arbetet med det omfattande vatten- och avloppsarbetet Östra länken och pumpstationen P40 sker i området.

Vid korsningen Örnäsvägen och Svartövägen, mot Bragevägen finns nu därför ett nytt övergångställe (se kartbilden ovan) vilken ersätter den tunnel som använts tidigare.

  • Uppdaterad 18 oktober 2022

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg längs Avaviksvägen längst ut på bostadsområdet Hertsön.

Arbetet sker i samband med LUMIREs arbete med Östra länken och planeras till våren 2023. I ett senare skede planeras en förlängning av gång- och cykelvägen längs Hertsövägen samt efter Gräsörvägen inne på Hertsöfältet.

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023