Resan mot framtidens Luleå

Nu är vi på väg mot framtidens Luleå. Vi ska tillsammans skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor. Det har beslutats av kommunens politiker och tjänstemän.

Samarbete, nytänkande och omtanke

Vi kommer framåt genom att leta efter nya lösningar och prova oss fram. Vi berättar öppet om framsteg, misstag och lärdomar.

Vi når resultat som bidrar till att lösa flera av utmaningarna, inte bara en i taget.

Vi arbetar tillsammans med andra och söker aktivt samarbete. Vi ger kunskap, förtroende och handlingsutrymme till varandra. Och vi gör det som leder till mer nytta för invånarna.

Illustration förflyttningsresan

Genom samarbete, nytänkande och omtanke skapar vi ett hållbart och attraktivt Luleå med plats för minst 100 000 luleåbor.

Vad vill vi nå?

Luleå kommun ställer om sina verksamheter för att bli en socialt, ekonomiskt & ekologiskt hållbar kommun. Nästa generation i Luleå ska liksom oss ha en bra samhällsservice utan ekonomisk skuld eller sämre livsmiljö. Vi anpassar oss och ställer om med smarta och långsiktiga lösningar och släpper lös kraften i kommunen.

Varför ska vi ställa om?

Framtiden har många utmaningar. Invånarna behöver vara mer delaktiga och känna förtroende för kommunen. Resurserna inom kommunen minskar, samtidigt som behoven ökar av såväl personal som pengar. Vi som arbetar i kommunen behöver kunna ta hand om fler. Unga kvinnor ska vilja bo här, istället för att lämna Luleå. Vi behöver möta klimatkrisen och skynda på samhällsomställningen. Den gröna omställningen som inleds nu gör att fler behöver flytta hit för att jobba. Fast vi på många områden har fått det bättre finns det ändå stora skillnader mellan olika områden och grupper i Luleå. Förutsättningarna för allas goda liv i Luleå måste fortfarande bli bättre.

Vadå hållbar utveckling?

Ekologisk hållbarhet. Naturens kretslopp är starka. Vi har rent vatten och frisk luft samt en klimatpåverkan på väg ner mot noll.

Social hållbarhet. Det goda livet där invånarna har en god och jämlik hälsa och kan vara delaktiga i samhällets utveckling. Ett vardagsliv som fungerar och ger de bästa förutsättningarna. Luleås medborgare ska ha Sveriges bästa service.

Ekonomisk hållbarhet. En ekonomi som inte lämnar över skulder till nästa generation. Fler invånare och särskilt fler unga kvinnor. Att det finns arbete och försörjning och ett näringsliv som växer.

Allt hänger ihop

Vår interna kultur, vårt sätt att styra och leda och våra arbetsätt, alla delar är betydelsefulla i vår resa mot framtidens Luleå. Omtanke, nytänkande och samarbete går igen i såväl tillitsbaserad styrning och ledning som i den innovationskultur som behövs inom kommunen. Detta strävar vi efter.

Sidan uppdaterades den 18 april 2023