Inför infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott

Infrastruktur- och servicenämnens arbetsutskott sammanträder den 16 maj 2024. På dagordningen står bland annat ett pilotprojekt gällande vinterväghållning, igångsättningstillstånd belysning enskilda vägar i byar samt yttrande avseende motion om reglering av användning och parkering av elsparkcyklar.

Pilotprojekt – avsteg från servicedeklaration vinterväghållning

Infrastruktur och servicenämndens arbetsutskott föreslår infrastruktur- och servicenämnden besluta att godkänna avsteg från nuvarande servicedeklaration med att ändra utkallningsnivån under säsongen 2024/2025 till 4-6 cm från nuvarande 8-16 cm på bostadsgator. Syftet är att förbättra framkomligheten och ge luleborna bättre service.

Igångsättningstillstånd belysning enskilda vägar

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott föreslår infrastruktur- och servicenämnden att besluta bevilja igångsättningstillstånd för ett samförläggningsprojekt tillsammans med Luleå Energi där nya elledningar byggs på landsbygden. Luleå Energi kommer att förlägga ledningar i mark samt skåp och fundament. Stolpar, el-centraler samt inkoppling utförs av Luleå kommuns ramavtalsentreprenörer för gatubelysning. Berörda byar är: Jämtön, Bensbyn, Alvik/Långnäs, Börjelslandet, Ersnäs.

Yttrande avseende motion (C) om reglering av användning och parkering av sparkcyklar

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott föreslår infrastruktur- och servicenämnden att rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens förslag om samråd med Tillgänglighetsrådet för att undersöker vilka tillgänglighetsproblem elsparkcyklarna orsakar idag och tar fram förslag till förbättringar. Motionens förslag om upprättande av plan och uppdaterat regelverk föreslås avslås. Däremot efterfrågas tydlighet, inte minst av leverantörer, att uthyrningstjänst av elsparkcyklar/delad mobilitet ska få förekomma i Luleå. Motionens förslag på uppdatering av regler och riktlinjer är något som Transportstyrelsen ansvarar för.

Bland övriga ärenden:

  • VA-plan 2040 vattentjänstplan för Luleå kommun
  • Försäljning av fastighet i 6:34

Läs hela kallelsen till sammanträdet Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • David Johansson, tf direktör infrastruktur- och servicenämnden 072-570 34 77
  • Ulrika Lundberg, ordförande infrastruktur- och servicenämnden, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 8 maj 2024