Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av en pumpstation för spillvatten på fastigheten Lövskatan 9:1

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en pumpstation för spillvatten på fastigheten Lövskatan 9:1.

Fastigheten omfattas av detaljplan A 413. Sökt åtgärd avses placeras på mark med användningsområde park och plantering, vilket är en avvikelse från detaljplanen.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-04-08. Märk skrivelsen med diarienummer L-2020-345 och skicka den till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se