Kungörelse: Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande nyetablering av verksamhet inom fastigheten Notviken 4:6

Cronimet Norr AB har lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan gäller insamling, behandling och lagring av avfall och farligt avfall. Huvudinriktningen är metall och järnskrot.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Stadshuset, Rådstugatan 11 i Luleå.

Du som vill yttra dig i ärendet ska göra det senast den 16 mars 2020, skriftligt i brev eller e-post.

Märk skrivelsen med diarienummer M-2020-324 och skicka till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se