Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov till 2025-01-31 för bodmoduler på fastigheten Porsön 1:405

En ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2025-01-31 för bodmoduler på fastigheten Porsön 1:405 har lämnats in till Luleå kommun.

Detaljplan PL 186 gäller för fastigheten. Planbestämmelserna anger att användningsområdet ska vara utbildning. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då bodmoduler inte ingår i användningen utbildning.

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Planritning, fasadöppnas i nytt fönster

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/ eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-26. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2020-113 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se