Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-10-01 för arbetsbodar på fastigheten Porsön 1:436

 Luleå kommun har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2020-10-01 för arbetsbodar på fastigheten Porsön 1:436.

Detaljplan PL 282 gäller för fastigheten. Detaljplanen reglerar bland annat att användningsområdet är studentbostäder. Sökt åtgärd innebär en avvikelse från detaljplanen eftersom arbetsbodarna placeras på mark som är avsedd för studentbostäder.

Från dessa planbestämmelser kan en avvikelse medges om det är förenligt med detaljplanens syfte och samtidigt tillgodoser ett angeläget gemensamt behov, ett allmänt intresse eller om avvikelsen kan räknas som liten.

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Planritningöppnas i nytt fönster

Fasadöppnas i nytt fönster

Enligt Plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-28. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2020-30 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se