Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av bergrum, rörledning, kompressorbyggnad och transformatorstation på fastigheterna Svartön 18:17 och Svartön 18:32.

En ansökan om bygglov för nybyggnad av bergrum, rörledning, kompressorbyggnad och transformatorstation på fastigheterna Svartön 18:17 och Svartön 18:32 har lämnats in till Luleå kommun.

Åtgärderna tillhör ett pilotprojekt för att utveckla en process för framställning av fossilfritt stål. Tekniken går ut på att ersätta fossilbaserade råvaror vid ståltillverkningen med vätgas. De direkta utsläppen blir då vatten istället för koldioxid och de indirekta utsläppen kan göras mycket låga eller i det närmaste försumbara.

Konceptet har enligt den sökande potential att reducera Sveriges koldioxidutsläpp med 10 % vid fullt införande. Projektet är tidsbegränsat med byggfas under år 2021 och därefter test- och avvecklingsfas under åren 2022–2026.

Detaljplan A 353 gäller för den del av fastigheten Svartön 18:17 som omfattas av ansökan. Detaljplanen reglerar användningsområde för gata och torg, område för storindustriändamål samt att marken ska vara tillgänglig för industritrafik. Den delen av fastigheten Svartön 18:32 som omfattas av ansökan är utanför planlagt område.

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Översiktskarta 2öppnas i nytt fönster

Plan fasad sektionöppnas i nytt fönster

Planöppnas i nytt fönster

Fasad östöppnas i nytt fönster

Plan fasadöppnas i nytt fönster

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Plan och vy 2öppnas i nytt fönster

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/ eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-26. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2020-175 samt L-2020-177 och skickas till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se