Kungörelse: Samråd detaljplan för del av Bergnäset 1:1 samt Bergnäset 3:42

Förslag till detaljplan för del av Bergnäset 1:1 samt Bergnäset 3:42, SBF 2019-868

Kallax företagsstad är ett stort industriområde beläget väster om centrumhalvön. Verksamheten på Bergnäset 3:42 utvecklas och har skapat ett behov av mer mark.

Planområdet ligger inom befintligt industriområde samt angränsar till värdefull tallskog och sociala gångstråk.

Fastighetsägaren till Bergnäset 3:42 har ansökt om ändrad detaljplan och utökad fastighet i nordväst och nordost. Syftet med den föreslagna ändringen är att möjliggöra förutsättningar för förändrad logistik inom fastigheten och därmed öka antalet arbetstillfällen.

Fastigheten är belägen i befintligt industriområde. Kringliggandes finns det en stor mängd naturvärden i form av sandtallskog vilket är starkt efterfrågat att bevaras. Nordost, gåendes mot nordväst finns en större mängd gångstråk med starka sociala värden där både boende och djur rör sig.

För att möjliggöra planarbetet finns det en stor risk för att många av de naturvärden som finns i området inskränks. Träd kan komma att behöva huggas ner och närliggande sandtallsområden terraformeras. Detaljplanen har planlagts med hänsyn viktiga naturvärden.

Planområdet är ca 1 ha stort och omfattas av fastigheten Bergnäset 3:42 som är lokaliserad på den nordvästra delen av Kallax företagsstad.
Fastigheten Bergnäset 3:42 är bebyggd med industribyggnader och tillhörande administrativa lokaler och brukas idag av ett logistikföretag.

Detaljplanen bedöms inte vara förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Planförslaget visas för samråd fr o m 2020-02-06 t o m 2020-02-27 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5 Stadsbiblioteket, Kulturens hus, vån 3
Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen på dessa sätt så kan vi skicka utskrift till er. Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2020-02-27 vill vi ha din skrivelse.
För mer information ring 0920-45 32 25 eller 0920-45 35 46.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN