Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-06-01 för transformatorstation på fastigheten Hägern 12

En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-06-01 för transformatorstation på fastigheten Hägern 12 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

Detaljplan för området är A 298. Den sökta åtgärden avviker från gällande detaljplan då transformatorstationen avses att placeras på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas.

Handlingaröppnas i nytt fönster

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/ eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-19. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2020-55 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se