Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak för cykelparkeringar på fastigheten Gripen 7

En ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak för cykelparkeringar på fastigheten Gripen 7 har lämnats in till Luleå kommun.

Detaljplan PL 440 gäller för fastigheten. Detaljplanen anger att användningsområdet ska vara bostäder samt reglerar med punktprickad mark de delar av fastigheten som endast får byggas under (över) med planterbart bjälklag. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då nybyggnaden i sin helhet placeras på mark som endast får byggas under (över) med planterbart bjälklag.

Situationsplan, plan, sektion, fasadöppnas i nytt fönster

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/ eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-19. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-1036 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se