Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av undervisningslokaler på Porsön 1:405

En ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2029-12-19 för nybyggnad av undervisningslokaler på fastigheten Porsön 1:405 har lämnats in till Luleå kommun.

Detaljplan PL 443 gäller för fastigheten. Detaljplanen anger att användningsområdet ska vara skola, undervisningslokaler, kontor och laboratorier samt reglerar med prickad mark de delar av fastigheten som inte får bebyggas. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då ca 295 m2 (ca 27 %) placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Fasadritningöppnas i nytt fönster

3-d bildöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-05. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2020-01 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se