Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbaracker på fastigheterna Innerstaden 2:1 och Isbrytaren 1

En ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2021-11-01 för byggbaracker på fastigheterna Innerstaden 2:1 och Isbrytaren 1 har lämnats in till Luleå kommun.

Detaljplan PL 430 gäller för fastigheten. Planbestämmelserna anger att användningsområdet ska vara lokalgata. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då byggbaracker inte ingår i användningen lokalgata.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/ eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Fasad, sektionöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-02-05. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2020-17 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se