Kungörelse: Samråd detaljplan för del av Biet 1 m.fl.

Förslag till detaljplan för del av Centrum, Biet,
del av Biet 1 m.fl, SBF 2019-307

Luleå stad växer och fler människor vill arbeta och bo i centrum. Aktuellt planområde ligger strategiskt vid infarten till centrum, i närhet till arbetsplatser och handel. Området har goda förutsättningar för att utvecklas och ge plats åt nya bostäder, kontor och centrumverksamhet och därmed bidra till en förtätning och utveckling av Luleå centrum.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamhet på fastigheten Biet 1<1. Detaljplanen syftar till att främja en god gestaltning samt se till att de höga kvalitetskrav på god utformning som den strategiska platsen kräver säkerställs. Vidare syftar även detaljplanen till att värna och utveckla de kulturmiljövärden och stråk för oskyddade trafikanter som finns i området.

Planområdet är ca 1 ha stort och omfattas i huvudsak av fastigheten Biet 1>1 som är lokaliserad på den västra delen av centrumhalvön. Fastigheten Biet 1>1 är i dagsläget obebyggd och fungerar som markparkering.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Planförslaget visas för samråd fr o m 2020-01-15 t o m 2020-02-06 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5
Stadsbiblioteket, Kulturens hus, vån 3
Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen på dessa sätt så kan vi skicka utskrift till er. Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Tisdag den 28 januari finns Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare Diös på Stadsbiblioteket, kulturens hus, vån 3 mellan kl 12.00 och 16.00 för att svara på frågor om detaljplanen.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Avdelning stadsplanering, Sektion plan,
971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2020-02-06 vill vi ha din skrivelse.

För mer information ring 0920-45 49 86 eller 0920-45 35 46.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN