Kungörelse: Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser, nybyggnad av förråd samt uppförande av stödmurar

En ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser, nybyggnad av förråd samt uppförande av stödmurar på fastigheten Snöklockan 16 har lämnats in till Luleå kommun.

Detaljplan A 188 gäller för fastigheten. Detaljplanen anger användningsområde för bostadsändamål samt reglerar med prickad mark de delar av fastigheten som inte får bebyggas. Förrådsbyggnaden samt stödmurarna innebär en avvikelse från detaljplanen eftersom de placeras på mark som inte får bebyggas.

Från dessa planbestämmelser kan eventuellt en avvikelse medges om det är förenligt med detaljplanens syfte och samtidigt tillgodoser ett angeläget gemensamt behov, ett allmänt intresse eller om avvikelsen kan räknas som liten.

Principsektionöppnas i nytt fönster

Ytskikt och utrustningsplanöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-12-18. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2016-284 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se