Kungörelse: Ansökan om marklov för ombyggnad av Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen i Gammelstads kyrkstad

Luleå kommun har fått in en ansökan om marklov för ombyggnad av Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen genom Gammelstads kyrkstad. Det finns idag problem med avvattning och snöröjning vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägarna Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen, anlägga ränndalar och gångstråk för att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad.

Detaljplan PL 166 gäller för berörda fastigheter. Den sökta åtgärden innebär att markens höjd på delar av kvartersmark kommer att ändras, vilket är en avvikelse från detaljplanen.

Fastigheterna som berörs av ansökt ombyggnation är:

Gammelstaden 1:49,

Gammelstaden 1:51,

Gammelstaden 1:57,

Gammelstaden 5:36,

Gammelstaden 5:53,

Gammelstaden 6:10,

Gammelstaden 6:67,

Gammelstaden 7:1,

Gammelstaden 7:2,

Gammelstaden 8:1,

Gammelstaden 11:1,

Gammelstaden 12:1,

Nederluleå kyrkovall 1:1,

Nederluleå kyrkovall 4:1

Enligt Plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Handlingarna finns tillgängliga hos Luleå kommun.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-12-04. Skrivelsen ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se