Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver olika verksamheter och projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet och en förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer.

Året som gått

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under året påbörjat ett arbete med att tydliggöra sina uppdrag och sin identitet inåt och utåt. Fokus för förvaltningen ligger erbjuda sina målgrupper kompetensutveckling samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov tillgodoses.

Utmaningen har under året varit att på olika sätt möjliggöra för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden att öka sin konkurrenskraft. Samtidigt signalerar flertalet branscher om svårigheter att hitta arbetskraft. Arbetslösheten har varit fortsatt låg men det finns betydande skillnader mellan olika grupper. Bland utrikesfödda och personer som endast har förgymnasial utbildning var arbetslösheten fyra gånger högre än bland inrikes födda respektive de med gymnasial utbildning.

Resultatet av de som anvisats till Arbetsmarknadsförvaltningen och går vidare till arbete har förbättrats avsevärt under året genom bland annat rationaliseringar av verksamheternas lokalisering och innehåll, tydligare koppling mot arbetsmarknadens behov, kortare tid i åtgärder till förmån för att aktivt arbeta nära deltagaren och presumtiva arbetsgivare, såväl Luleå kommun som andra externa arbetsgivare. Andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen är mycket hög i Luleå jämfört med riket. Dock är det fortfarande betydligt färre kvinnor än män som etablerar sig på arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen har omhändertagit den nyligt införda utbildningsplikten för kortutbildade på ett bra sätt och tagit fram olika utbildningsinsatser efter dialog med Arbetsförmedlingen. På så sätt har etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända påskyndats och kompetensförsörjningsbehovet hos arbetsgivare kan tillgodoses.

Inom SFI har det utmärkande varit det stora antalet elever och tillströmningen fortsätter, vilket är ansträngande för verksamheten och dess resurser – det har varit svårigheter under året att kunna bereda studieplats inom lagstadgad tid. Interna omstruktureringar för att öka flexibiliteten och genomströmningen har genomförts och arbetet har också fått förväntad effekt. Under årets senare del startade samlokaliseringen av Vuxenutbildningens verksamhet, vilken kommer att ha betydelse för elevernas möjligheter till att kombinera studier inom olika skolformer samtidigt som man fullt ut kan ta del av annan service samlad på ett ställe; studie- och yrkesvägledning, bibliotek vilket bidrar till bättre kvalitet, resursoptimering och färre transporter av personal och elever mellan enheterna.

Integrationsavdelningen har klarat av att ta emot alla 196 anvisade nyanlända till kommunen under 2018 enligt överenskommen plan med migrationsverket. Neddragningarna av verksamheter med ensamkommande barn har fortsatt på grund av mycket avvikande klientunderlag. Arbetsmarknadsförvaltningen har under året beviljats externa medel och bedrivit flera framgångsrika projekt inom arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

179 857

Verksamhetens kostnader

-276 747

Kapitalkostnader

-330

Nettokostnader

-97 220

Kommunbidrag

102 561

Resultat

5 341

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

0

Årsbudget

700Avvikelse

700

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

154

158

166

195

158

Antal visstidsanställda 31/12

12

14

16

45

37

Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner och landsting vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

515

513

601

-

-

 Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning , andel (%)

4,1

4,1

4,5

-

-

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)

41

45

45

-

-

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

68,9

73,5

65,4

-

-

Anvisade ensamkommande barn, antal

14

194

16

10

-

Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd, antal

95

113

251

361

-

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

54,1

58,2

59,2

-

-

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

54,8

56,8

53,6

-

-

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

-

38

33

55*

-

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)

12

16

14

-

-

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)

12

10

14

-

-

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

657

639

629

-

-Nämndens styrkort

Mål

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts